Katedra za teoretične vede UL ALUO sodeluje pri izvedbi Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje, ki ga koordinirata Filozofska fakulteta in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorski program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na različnih znanstvenih področjih. Področje, ki ga izvaja UL ALUO, je LIKOVNE VEDE.

 

Splošni podatki o študiju:

 

Doktorski študij na področju Likovne vede je zasnovan kot poglobitev in nadgradnja drugostopenjskih študijskih programov likovne umetnosti in likovnih ved. Njegov cilj je izobraževanje vrhunsko usposobljenih raziskovalcev/znanstvenikov/pedagoških delavcev, kompetentnih za mednarodno primerljivo in izmenljivo raziskovanje relevantnih teoretskih ter praktičnih problemov na širokem področju likovne umetnosti in njene konceptualne, historiografske ter heritološke infrastrukture.

Področje Likovne vede ponuja možnost tretjestopenjskega študija strokovne epistemologije, logike in metodologije na področju likovne teorije, umetnostne teorije, zgodovine in teorije konservatorstva-restavratorstva ter zgodovine in teorije oblikovanja, pri čemer je poudarek na sistematičnem spremljanju strokovne in metodološke baze teh ved (v zgodovinski in komparativni perspektivi), na preučevanju njihovih aktualnih paradigem, modelov in diskurzov, ki so vezani na dogajanja v likovni praksi ter na refleksiji raziskovalnega konteksta, na katerega zaradi kompleksnosti predmeta preučevanja vsaka od naštetih ved pri svojem raziskovanju nujno naleti v obliki bolj ali manj izražene potrebe po interdisciplinarni epistemično-metodološki sinergiji. Neposredni smisel takega usposabljanja je kontekstualizacija in s tem doktorandov celovitejši premislek konkretnih raziskovalnih problemov, hipotez in strategij, sekundarni smisel pa permanentna kritična refleksija raziskovalnih metod v doktorandovi stroki in njegovem individualnem raziskovanju ter dekonstrukcija operativnih samoumevnosti na obeh področjih, kar ima praviloma za posledico inovacije tako na problemski, na metodološki in, nenazadnje, na likovnopraktični ravni.

Študij je v celoti usklajen s strukturo in organizacijo interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje. Študent oziroma študentka določene usmeritve na področju Likovne vede vpiše dva temeljna predmeta (2 x 10 KT), dva izbirna doktorska seminarja (2 x 10 KT) in zunanji izbirni predmet (10 KT). Temeljna predmeta omogočata doktorandu poglobljeno razumevanje in operativno aplikacijo raziskovalne epistemike ter metodologije na področju izbrane usmeritve in uvid v operativne interdisciplinarne povezave znotraj generalne matrice strok na področju Likovnih ved. Doktorska seminarja ponujata možnost aktivnega sodelovanja nosilcev oz. izvajalcev temeljnih predmetov s študenti pri uvidevanju in definiranju relevantnega raziskovalnega problema, pri pripravi dispozicije njihove disertacije in še zlasti pri načrtovanju ter izvedbi znanstvenoraziskovalnega dela. Zunanji izbirni predmet izbere študent bodisi iz potrebe po epistemični poglobitvi bodisi iz potrebe po metodološki razširitvi in kontekstualizaciji svoje raziskovalne infrastrukture; izbere ga lahko iz nabora predmetov interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje ali zunaj programa bodisi na drugih članicah Univerze v Ljubljani, na eni od slovenskih univerz ali na eni od priznanih tujih univerz, s čimer dobi možnost raziskovalnega dela v tujini in možnost spoznavanja različnih raziskovalnih praks. Največji delež doktorskega študija (180 KT) pa poteka v obliki individualnega raziskovalnega dela, v okviru katerega kandidat pod vodstvom mentorja pripravlja doktorsko disertacijo ter v praksi razvija in aplikativno verificira splošne in predmetnospecifične kompetence, predpisane s programom in učnimi načrti.

Študij traja 4 leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela pouka v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

 

Pedagogi in raziskovalci:

 

prof. dr. Uršula Berlot Pompe

prof. dr. Petra Černe Oven

doc. dr. Petja Grafenauer

doc. dr. Kaja Kraner

izr. prof. dr. Barbara Predan

doc. dr. Blaž Šeme

doc. dr. Tomo Stanič

izr. prof. dr. Nadja Zgonik

 

Predsednica komisije za doktorski študij UL ALUO:

prof. dr. Uršula Berlot Pompe

 

Predstavitev področij in predmetov:

 

Likovna teorija Metodologija likovnega in likovnoteoretskega raziskovanja prof. dr. Uršula Berlot Pompe
Metode likovnih ved prof. dr. Uršula Berlot Pompe
Umetnostna teorija Zgodovinski in sodobni vidiki umetnostne teorije in prakse izr. prof. dr. Nadja Zgonik
Teorije umetnosti in umetnostnozgodovinske interpretacije doc. dr. Rebeka Vidrih
Zgodovina in teorija konservatorstva-restavratorstva Temelji raziskav v konservatorstvu-restavratorstvu doc. dr. Blaž Šeme
Metode likovnih ved prof. dr. Uršula Berlot Pompe
Zgodovina in teorija oblikovanja Aktualni pogledi na zgodovino, teorijo in kritiko v oblikovanju prof. dr. Petra Černe Oven, izr. prof. dr. Barbara Predan
Metode likovnih ved prof. dr. Uršula Berlot Pompe

 

Seznam potencialnih mentorjev, zaposlenih na UL ALUO, ki v skladu z merili UL izpolnjujejo pogoje za mentorstvo po znanstvenih kriterijih:

prof. dr. Uršula Berlot Pompe

prof. dr. Petra Černe Oven

prof. dr. Martin Germ

doc. dr. Petja Grafenauer

izr. prof. dr. Barbara Predan

doc. dr. Tomo Stanič

doc. dr. Rebeka Vidrih

izr. prof. dr. Nadja Zgonik

 

Ime: Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje – Likovne vede
Vodja Katedre za teoretične vede: prof. dr. Petra Černe Oven
Stopnja: 3. stopnja
Trajanje: 4 leta
Strokovni naslov: doktor znanosti, doktorica znanosti
Okrajšava: dr.
Zbornik študijskega programa: