Kurikulum

Namen Akademije za likovno umetnost in oblikovanje je aktivno sodelovati pri oblikovanju trajnostne prihodnosti. S svojim delovanjem stremimo k ustvarjanju odzivov, predlogov, konceptov in rešitev, ki tvorijo blaginjo znotraj omejitev našega planeta ter nam pomagajo pri družbeno stabilnem prehodu v trajnostno družbo.

Za dosego teh ciljev si aktivno prizadevamo povečati obsega trajnostnih vsebin v učnih načrtih in študijskih programih z namenom ozaveščanja skupnosti. Povedano drugače, prizadevamo si, da bi vsi študenti na UL ALUO postali podnebno in okoljsko pismeni. Posledično naše poučevanje vključuje tudi vprašanja povezana z obsežnimi posledicami podnebnih sprememb, vključno z razvojnimi, antropološkimi, strukturnimi, gospodarskimi in političnimi koreninami človekovega vpliva na naše podnebje. Poleg poznavanja in razumevanj ključnih vprašanj, študente redno vključujemo tudi v projektno raziskovanje na področju trajnostnega razvoja in na ta način tvorimo prostor za interdisciplinarno učenje.

Prilagoditev učnih načrtov in študijskih programov
Na UL ALUO smo v študijskem letu 2022/2023 v skladu s strateškim ciljem A1 »Posodobitev učnih programov z optimizacijo števila predmetov« iz Strategije UL ALUO 2018-2023 posodobili učne načrte. Med ključne vsebinske spremembe je sodila tudi posodobitev učnih načrtov z načrtno vključitvijo tematik povezanih s podnebnimi spremembami in trajnostnim razvojem. Tam kjer je bilo vsebinsko smiselno smo spodbujali tudi interdisciplinarne in transdisciplinarne učne priložnosti.

Študentski projekti trajnostnega razvoja
V okviru študijskih in obštudijskih dejavnosti na UL ALUO oddelke podpiramo pri razvoju poučevanja o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju ter ustvarjanju prostora za interdisciplinarno učenje. Trenutno s podporo Razvojnega stebra financiranja v okviru različnih ukrepov vodimo in izvajamo več interdisciplinarnih študentskih projektov za trajnostni razvoj. Projekti se med drugim ukvarjajo s trajnostno produkcijo zaključne razstave UL ALUO; s trajnostno ozelenitvijo izobraževalne infrastrukture v Sloveniji / snovanje nove zgradbe UL ALUO; kot tudi z iskanjem odgovorov na vprašanje, kako z oblikovanjem opolnomočiti skupnost pri spopadanju s podnebnimi spremembami.

Skupina za trajnost in oblikovanje dolgoročne strategije za podnebno izobraževanje
Na UL ALUO smo ustanovili delovno skupino za trajnost. Skupina bo med drugim preučila kje vse je še mogoče v študijskih programih poglobiti podnebno in okoljsko pismenost ter jo dolgoročno umestiti v kurikulum akademije. Slednje bo tvorilo podlago za oblikovanje strategije tako za podnebno izobraževanje kot tudi za projektno raziskovanje trajnosti na področju umetnosti, oblikovanja in restavriranja.