Umetnost

Interdisciplinarni doktorski študijski program Umetnost Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (koordinatorica), Akademije za glasbo in Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, ki se izvaja v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Fakulteto za arhitekturo ter Naravoslovnotehniško fakulteto, traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk.

Študijski program Umetnost je analogen tretjestopenjskemu izobraževanju na področju znanosti in z njim enakovreden. S področjem znanosti ga povezuje stopnja sistematičnosti, zahtevnosti in ustvarjalnosti, od njega pa ga ločijo vsebinski, metodološki, edukativni in evalvacijski vidiki študija. Pomemben skupni imenovalec obeh modalitet tretjestopenjskega izobraževanja je vidik raziskovalnosti, saj je tudi tretjestopenjski izobraževalni program na področju umetnosti v temelju zasnovan in voden raziskovalno.

Interdisciplinarni doktorski študij Umetnost je nadaljevanje in nadgradnja drugostopenjskega študija, katerega osrednji del je umetniško raziskovanje in oblikovanje vrhunsko usposobljenih umetnikov različnih področij. Učni izidi interdisciplinarnega doktorskega študija Umetnost se kažejo v vrhunsko usposobljenih umetnikih (na umetniški in teoretski ravni), kompetentnih za mednarodno primerljivo umetniško prakso na izbranem področju.

Predstavitveni zbornik študijskega programa Umetnost (v pripravi)

 

PODROČJA

Doktorski program omogoča pridobitev umetniškega naslova doktor/doktorica umetnosti na naslednjih umetniških področjih:

Področji, ki ju koordinira Akademija za likovno umetnost in oblikovanje:

 • LIKOVNA UMETNOST
 • OBLIKOVANJE

Področje, ki ga koordinira Akademija za glasbo:

 • GLASBA

Področja, ki jih koordinira Akademija za gledališče, radio, film in televizijo:

 • GLEDALIŠČE
 • RADIO
 • FILM
 • TELEVIZIJA

Področje, ki ga koordinira Biotehniška fakulteta:

 • KRAJINSKA ARHITEKTURA

Področje, ki ga koordinira Fakulteta za arhitekturo:

 • ARHITEKTURA

Področje, ki ga koordinira Naravoslovnotehniška fakulteta:

 • OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL

 

PREDMETNIK

Interdisciplinarni doktorski študijski program Umetnost obsega 7200 ur oziroma 240 ECTS. Od tega je organiziranim oblikam namenjenih 1800 ur oz. 60 ECTS in umetniškoraziskovalnemu delu 5400 ur oz. 180 ECTS. 1 ECTS je ovrednotena s 30 urami študentovega dela.

Organizirane oblike sestavljajo 25 %, raziskovalno delo pa 75 % obveznosti študenta. Predavanja praviloma ne presegajo 20 % vseh organiziranih oblik pouka. Delež seminarjev, vaj in drugih oblik študija znaša v povprečju več kot 80 %.

Vrstni red predmetov oziroma razporejenost predmetov po semestrih in letnikih:

1. LETNIK: 60 ECTS
5 ECTS – Raziskovanje v umetnosti I
5 ECTS – Teorije umetnosti
5 ECTS – Temeljni predmet s področja, na katero se je študent vpisal
10 ECTS – Umetniški seminar 1 (sodelovanja v primerljivih aktivnostih, umetniška dejavnost, dejavnost pri besedilu kot povezava med konceptualnim in praktičnim delom)
35 ECTS – Individualno umetniškoraziskovalno delo

2. LETNIK: 60 ECTS
5 ECTS – Raziskovanje v umetnosti II
5 ECTS – Zunanji izbirni predmet
5 ECTS – Predstavitev dispozicije doktorskega dela
45 ECTS – Individualno umetniškoraziskovalno delo

3. LETNIK: 60 ECTS
10 ECTS – Umetniški seminar 2 (sodelovanja v primerljivih aktivnostih, umetniška dejavnost, dejavnost pri besedilu kot povezava med konceptualnim in praktičnim delom)
50 ECTS – Individualno umetniškoraziskovalno delo

4. LETNIK: 60 ECTS
50 ECTS – Individualno umetniškoraziskovalno delo
5 ECTS – Predstavitev rezultatov umetniškoraziskovalnega dela
5 ECTS – Javni zagovor doktorskega dela

Vertikalna povezanost predmetov: doktorski študij se začenja s temeljnimi metodološkimi predmeti in nadaljuje z bolj specifičnimi. Od 1. do 4. letnika se tako povečuje delež individualnega umetniškega raziskovalnega dela. Temeljni predmeti zagotavljajo nujno znanje, potrebno za umetniškoraziskovalno delo na izbranem področju. Najprej podajo najširši teoretski okvir raziskovanja, nato pa obravnavajo raziskovalno metodologijo, različne metode umetniškega raziskovanja in metode predstavljanja raziskovalnih rezultatov. Umetniški seminarji in individualno umetniškoraziskovalno delo so v celoti vezani na temo doktorske disertacije.

Horizontalna povezanost predmetov je zagotovljena s temo doktorske disertacije, na osnovi katere so izbrani doktorski seminarji in ki usmerja individualno umetniško raziskovalno delo.

Seminarji bodo na voljo tudi študentom sorodnih programov drugih fakultet UL ter študentom univerz oz. akademij – umetniških visokih šol, s katerimi ima UL sklenjene pogodbe o izmenjavi študentov.

Za dokončanje študija in pridobitev umetniškega naslova doktor/doktorica umetnosti mora študent uspešno opraviti vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno javno zagovarjati doktorsko delo v skupnem obsegu 240 ECTS. Obveznost doktoranda je najmanj ena javna predstavitev rezultatov umetniškoraziskovalnega dela (ob oddaji doktorskega dela v oceno), ki jo posamezne umetniške discipline priznavajo kot ustrezno. Doktorand mora najkasneje ob oddaji doktorskega dela v oceno predložiti dokazila o prvem avtorstvu umetniškega dela in o njegovi javni predstavitvi.

Doktorsko delo je rezultat večletnega umetniškoraziskovalnega projekta. Pomeniti mora izviren prispevek k umetnosti, ki je pozitivno ocenjen s strani komisije za spremljanje doktorskega študenta. Doktorsko delo mora predvsem slediti trem načelom: obravnavani problem mora biti relevanten, študent mora obvladati metodologijo umetniškega raziskovanja in rezultati morajo pomeniti izviren prispevek k umetnosti.

 

 

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM UMETNOST: LIKOVNA UMETNOST IN OBLIKOVANJE

UL ALUO koordinira in sodeluje pri izvedbi Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Umetnost. Področji, ki ju izvaja UL ALUO, sta LIKOVNA UMETNOST in OBLIKOVANJE.

 

SPLOŠNI PODATKI O ŠTUDIJU

Doktorski študij na področju LIKOVNE UMETNOSTI in OBLIKOVANJA je zasnovan kot je kvalitativna nadgradnja prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja na področju likovne umetnosti in oblikovanja. Nadgradnja je pripravljena po zgledu umetniških akademij in visokih šol v EU, ZDA in širše, na način, ki upošteva značilnosti in družbeno-zgodovinske posebnosti slovenskega kulturnega prostora.

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti doktorande za opravljanje najzahtevnejših del in nalog v umetniškem okolju, za samostojno umetniškoraziskovalno delo na širšem področju umetnosti in enakovredno vključevanje v mednarodni trg dela in umetniškoraziskovalno okolje ter vzpostaviti možnosti za nadaljevanje študija na podoktorskih umetniških študijskih programih. Program je usmerjen v izoblikovanje široko razgledanega doktorja umetnosti, ki bo sposoben samostojno voditi in koordinirati najzahtevnejše raziskave in aplikacije znanj na izbranem področju umetnosti, pa tudi v kontekstu interdisciplinarnih raziskav in umetniških projektov. Doktorant bo usposobljen za raziskovalno delo v akademski sferi kot tudi zunaj nje ter vešč, samostojen in proaktiven v vodenju temeljnih, aplikativnih ali razvojnih (interdisciplinarnih) raziskovalnih programov in projektov na področju umetnosti.

 

LIKOVNA UMETNOST

Zaradi razvejenosti interdisciplinarnih praks znotraj področja likovne umetnosti je raziskovalni program, ki ga prinaša interdisciplinarni doktorski študij Umetnost, ključnega pomena, saj umetniška praksa potrebuje prenosljive, ponovljive raziskave metod dela, ki jih je mogoče aplicirati na raznovrstna podpodročja likovne umetnosti.

Področje likovne umetnosti vključuje vrsto disciplin s področij moderne, sodobne in intermedijske umetnosti. Z izrazom moderna umetnost označujemo umetnost, ki je trajala od sedemdesetih let 19. stoletja pa vse do sedemdesetih let 20. stoletja. Za umetnost tega obdobja je značilno, da se je odvijala skozi vrsto usmeritev, slogov in gibanj. Za umetnost današnjega časa uporabljamo izraz sodobna umetnost, ki ne pomeni slogovne označbe, pač pa se uporablja za to, da jo razločujemo od moderne umetnosti. Z izrazom intermedijske umetnosti pa označujemo umetnost, ki na umetniški način uporablja in predstavlja procese, produkte in vplive tehnologij, znanosti ter z njimi povezane prakse, pri čemer sodobne tehnologije uporablja na reflektiven, ustvarjalen in raziskovalen način.

Način dela in umetniškega raziskovanja na področju likovne umetnosti bo pretežno usmerjen v pridobivanje znanj in sposobnosti v polju individualnega avtorskega dela, vendar bodo v doktorski študij vključene tudi nove zvrsti likovne umetnosti, ki so tehnološko zahtevnejše in za svojo realizacijo zahtevajo timsko delo. Posebna pozornost bo namenjena pridobivanju kompetenc na področju novejših načinov izražanja, s poudarkom na tistih, ki se pogosto snujejo v interakciji med več zvrstmi, še več, v interakciji z drugimi področji, in niso nujno vezani na eno samo disciplino.

 

OBLIKOVANJE

Na področju oblikovanja interdisciplinarni doktorski študij Umetnost omogoča poglobljeno in sistematično raziskovanje vseh praktičnih zvrsti oblikovanja, od tistih, ki jih oba oddelka za oblikovanje že pokrivata na prvi in drugi stopnji študija oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, do tistih, ki se vzpostavljajo s sodobno oblikovalsko prakso. Povedano drugače, umetniško raziskovanje na področju oblikovanja ponuja uvid in kritično vrednotenje razvojnih sprememb znotraj profesionalnih praks in raziskovanj na širokem področju oblikovanja izdelkov, storitev, interakcij in sistemov.

Slednje je pomembno zato, ker se oblikovanje dogaja stalno in povsod. Nenehno gradimo in preoblikujemo naš vsakdan. Teoretik in oblikovalec Tony Fry je svet, v katerem živimo, označil za »svet v svetu«. Gre za svet, ki je v celoti oblikovan s strani nas, ljudi, ali kot je slednje označil zgodovinar in kritik Siegfried Giedion, gre za svet anonimnega življenja, toda prav ta počasi spreminjajoči se vsakodnevni svet nenehno preoblikuje naše vzorce življenja. Slednje je za snovanje področja oblikovanja v interdisciplinarnem doktorskem študiju Umetnost ključno, saj program jasno vzpostavlja nujnost zavedanja o obstoju potenciala oblikovanja in naše zmožnosti njegove aktivacije. Doktorandom prek umetniške raziskave omogoča raziskovanje oblikovanja kot tistega področja, ki ima ne le možnost videti nemožno v možnem, ampak to tudi izvesti v praksi. Oblikovalci z delovanjem v praksi lahko sproti pišejo in spreminjajo kodeks delovanja. Zato je vprašanje, ki ga pred bodoče doktorande postavlja interdisciplinarni doktorski študij Umetnost na področju oblikovanja, to, kako s sledenjem ustvarjanju znanja iz prakse pridemo do novih (kritičnih) spoznanj in znanj.

 

IZVAJANJE ŠTUDIJA

Temeljni metodološki predmeti programa, ki so obvezni za vse doktorande, so: Raziskovanje v umetnosti I, Raziskovanje v umetnosti II in Teorije umetnosti. Metode raziskovanja so za razvejena področja umetnosti ključnega pomena, saj prinašajo nabor prenosljivih in ponovljivih metod dela v vedno bolj interdisciplinarnem umetniškoraziskovalnem okolju in prav te bodo doktorandi pri svojem individualnem umetniškem delu aplicirali po izbranih umetniških področjih ter se bodo reflektirali v rezultatih umetniškoraziskovalnega dela. Zaradi sorodnosti področja umetniških predmetov so temeljni predmeti za vsa področja enaki. Temeljni metodološki (in teoretski) predmeti so obvezni za vse študente, ne glede na izbrano področje študijskega programa.

Za zagotovitev poznavanja področja študent na izbranem področju študijskega programa vpiše predmete v obsegu 20 ECTS (tri temeljne metodološke in en temeljni predmet s področja). Poleg temeljnih metodoloških predmetov programa, sta obvezni temeljni predmeti na UL ALUO: Likovna umetnost in Oblikovanje (vsak za svoje področje).

Predmeti se izvajajo v organizirani obliki študija, oblika izvajanja pa je prilagojena številu doktorandov. Doktorand predmete izbere v soglasju z izbranim mentorjem.

Umetniška seminarja 1 in 2 pomenita konkretizacijo temeljnih metodoloških in teoretičnih pristopov ob obravnavi izbranih tematskih sklopov, povezanih s temo doktorskega dela. Njuna vsebina se določa vsako leto sproti, pripravljena je individualno za vsakega kandidata ali povezana za skupino kandidatov. Povezava se gradi na sorodnosti teme kandidatovih doktorskih del.

Največji delež doktorskega študija poteka v obliki individualnega umetniškoraziskovalnega dela, v okviru katerega kandidat pod vodstvom mentorja ali mentorjev pripravlja doktorsko delo, doseže aktivno obvladovanje raziskovalne metodologije pri konkretnem umetniškem projektu ter v praksi razvija vse splošne in predmetno specifične kompetence, predpisane s programom in učnimi načrti.

 

SPLOŠNE KOMPETENCE OZIROMA UČNI IZIDI, KI SE S PROGRAMOM PRIDOBIJO:

Interdisciplinarni doktorski študijski program Umetnost združuje praktične in teoretične prvine izbranih umetniških področij. Študij kombinira sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine pridobivanja, uporabe in aplikacije umetniških sposobnosti in znanj. Po končanem študijskem programu Umetnost bodo študenti s pomočjo vertikalne in horizontalne povezanosti vsebin študija razvili naslednje kompetence:

 1. analitičnost;
 2. kompetentno uporabo metodoloških orodij (samostojno izvajanje, koordiniranje, vodenje in organiziranje umetniške prakse in raziskovanja; suverena uporaba in nadaljnji razvoj različnih umetniškoraziskovalnih metod in tehnik; avtonomnost in samoiniciativnost pri raziskovalnem delu);
 3. poznavanje okolja izbranega področja, discipline (široko, kritično in refleksivno razumevanje izbranega okolja, delovanja institucij, struktur in dinamike razvoja);
 4. strateško naravnanost na izbranem področju (visoka sposobnost načrtovanja, evalvacije in gledanja v prihodnost, anticipiranja razvoja dogodkov, zmožnost ločevanja bistvenega od nebistvenega ter iskanja rešitev temeljnih in aplikativnih raziskovalnih problemov);
 5. komunikativnost (sposobnost ustrezne komunikacije umetniških dosežkov; odlična sposobnost pisnega in govornega izražanja, javnega predstavljanja ter jasnega, aktivnega in argumentiranega nastopanja);
 6. timsko delo in kooperativnost (vodenje najzahtevnejših umetniškoraziskovalnih projektov ter interdisciplinarnega skupinskega dela širokega umetniškega področja; pripravljenost na sodelovanje; zmožnost upoštevanja mnenj drugih; proaktivno delovanje in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima);
 7. strokovnost (razčlenjevanje, določitev zaporedja, usklajevanje umetniških delovnih nalog ter izbira metod in načinov dela v skladu s standardi stroke);
 8. prožnost pri obvladovanju sprememb (prožno delovanje v različnih družbenih (domačih in tujih) okoljih, umetniških in kulturnih kontekstih, pri sodelovanju v interdisciplinarnih projektih, razumevanje umetniške in kulturne pluralnosti);
 9. mreženje (sposobnost navezovanja stikov znotraj in zunaj organizacij, obvladovanje formalnih in neformalnih odnosov);
 10. izrazito razvito umetniško in umetniškoraziskovalno etiko, kritično refleksijo ter humanistične vrednote pri delu v vseh delovnih okoljih;
 11. razgledanost in širok spekter znanj na področju umetnosti ter sposobnost ustvarjanja kakovostnega umetniškega dela.

 

Seznam potencialnih mentorjev, zaposlenih na UL ALUO, ki v skladu z merili UL izpolnjujejo pogoje za mentorstvo po znanstvenih kriterijih:

prof. dr. Uršula Berlot Pompe

doc. Suzi Bricelj

prof. Eduard Čehovin

prof. mmag. Ksenija Čerče

doc. mag. Robert Černelč

doc. mag. Mitja Ficko

prof. Domen Fras

doc. mag. Metod Frlic

prof. Marjan Gumilar

izr. prof. Primož Jeza

doc. mag. Andrej Kamnik

prof. mag. Žiga Kariž

prof. Boštjan Botas Kenda

izr. prof. Peter Koštrun

izr. prof. Rok Kuhar

prof. Zmago Lenárdić

prof. Jure Miklavc

prof. mag. Tanja Pak

doc. mag. Uroš Potočnik

doc. Peter Rauch

prof. Sašo Sedlaček

doc. mag. Maja Smrekar

izr. prof. mag. Zora Stančič

doc. dr. Tomo Stanič

doc. Damijan Stepančič

prof. mag. Borut Vogelnik

 

Ime: Interdisciplinarni doktorski študij Umetnost, področji LIKOVNA UMETNOST in OBLIKOVANJE
Skrbnik programa: doc. Peter Rauch
Stopnja: 3
Trajanje: 4 leta
Strokovni naslov: doktor umetnosti, doktorica umetnosti
Okrajšava: dr.
Zbornik študijskega programa: