Pomoč v stiski

Univerza v Ljubljani je sprejela Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju.

Tudi na UL ALUO se zavzemamo za akademsko okolje, v katerem ni prostora za nasilje, spolno in drugo nadlegovanje ali trpinčenje. Nesprejemljivo je vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, posega v osebnostne pravice in integriteto posameznika ali ustvarja nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali sovražno okolje. UL ALUO se pridružuje in se bo pridružila k še bolj aktivni politiki ustvarjanja in ohranjanja akademskega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb, ne glede na njihove osebne okoliščine. Vsi na Akademiji smo dolžni spodbujati in razvijati spoštljivo sodelovanje ter si prizadevati za mirno reševanje morebitnih sporov.

 

Zaupni osebi na UL ALUO sta:

  • zaupna oseba za področje spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja za nepedagoško osebje ter študentke in študente: Urška Vavpotič, urska.vavpotic@aluo.uni-lj.si
  • zaupna oseba za področje spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja za pedagoško osebje: prof. mag. Milan Erič, milan.eric@aluo.uni-lj.si

Na Erjavčevi 23 in Dolenjski cesti 83 sta dostopna nabiralnika za anonimne pritožbe.

Zaupni osebi na UL ALUO – letak

 

Na Univerzi v Ljubljani deluje Pisarna varuha študentov, ki jo vodi varuhinja doc. dr. Milena Košak Babuder.

Delo Varuhinje bo zajemalo naslednja prednostna področja:

  • enakost in vključevanje (posebni statusi, nadarjeni, LGBT+, netradicionalne skupine,..) ;
  • uveljavljanje Načrta enakosti spolov (NES); preprečevanje nasilja, nadlegovanja, trpinčenja; izobraževanje in krepitev mreže zaupnih oseb;
  • obravnavo pritožb, prošenj in drugih neformalnih oblik iskanja pomoči;
  • psihosocialno svetovanje.

Varuhinja bo pri svojem delu sodelovala z delovnimi komisijami Senata UL, predvsem s Komisijo za vprašanja študentov in Komisijo za pritožbe; in s Psihosocialno svetovalnico Univerze v Ljubljani.

Kontakt: varuhinja@uni-lj.si.

 

V okviru Univerze v Ljubljani pa deluje tudi Psihosocialna svetovalnica za študentke in študente ter zaposlene UL, kamor se lahko obrnete po pomoč v živo, na treh različnih lokacijah:

  • Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (ob torkih 10.30–12.30 in četrtkih 13.00–15.00),
  • Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani (ob četrtkih 12.00–14.00),
  • Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (ob četrtkih 12.00–14.00).

 

>>> Pravilnik UL o ukrepih proti nasilju nadlegovanju in trpinčenju