Raziskovanje za trajnost

Na UL ALUO verjamemo, da imamo kot vodilna nacionalna univerzitetna izobraževalna ustanova na področjih likovnih umetnosti, restavratorstva in oblikovanja ključno vlogo pri raziskovanju, spodbujanju, podpiranju in odpiranju prostora za družbeno kritično razumevanje podnebnih sprememb ter oblikovanju trajnostne prihodnosti. Na temelju znanstvenega in umetniškega raziskovanja presegamo raven razumevanja ter z uporabo ustvarjalnih in inovativnih pristopov s pomočjo transdisciplinarnega sodelovanja razvijamo priložnosti in načine za premagovanje ovir pri prehodu v trajnostno družbo. Na UL ALUO si zato prizadevamo, da je naš odziv na izredne podnebne razmere načrten in premišljen ter da je vključen v naše raziskave.

Akcijski načrt

Stanje in koraki za pripravo akcijskega načrta (osnutek)

Raziskovalni projekti trajnostnega razvoja
Trenutno smo na UL ALUO vključeni v osem pilotnih projektov Ultra, ki so del mehanizma za okrevanje in odpornost v smeri gradnje trajnostne družbe ter so namenjeni prenovi visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Eden izmed ključnih trajnostnih raziskovalnih projektov, ki ga vodimo na UL ALUO, je projekt Zeleni dregljaj. Cilj projekta je razviti program izobraževanja o pomenu in ciljih spodbujanja trajnostnega vedenja, možnostih uporabe zelenih dregljajev za spodbujanje trajnostnega vedenja ter načine, kako s pomočjo vedenjskega oblikovanja in psiholoških procesov razumeti vplive za trajnostno vedenje, učinkovitost zelenih dregljajev in vzpostaviti načine njihovega ovrednotenja.

Naši raziskovalci sodelujejo tudi v temeljnem raziskovalnem projektu ARRS z naslovom »Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo – HEI-TRANSFORM«. Projekt raziskuje možnosti izboljšanja konkurenčnosti nepremične kulturne dediščine Slovenije ter je usmerjen v prepoznavanje in vključevanje njenih potencialov v proces zelene preobrazbe. Projekt ovrednoti dediščino kot vir trajnostne prihodnosti in to kvalitativno ter kvantitativno opredeli.

Spodbujanje raziskovalnih projektov in programov
Na UL ALUO že spodbujamo in bomo tudi v prihodnosti zagotavljali prostor za raziskovanje, ki je povezano s podnebnimi spremembami. Eden od naših potencialnih razmislekov za prihodnje delovanje je prepoznati strateška prednostna raziskovalna področja, ki bodo vključevala poudarke na družbenih in kulturnih učinkih podnebne krize. Naše ključne naloge bodo tudi iskanje načinov za pridobivanje sredstev za financiranje dejavnosti, ki pospešujejo prepoznane trajnostne naloge akademije, ter odpiranje novih raziskovalnih sodelovanj in integracija rezultatov naših raziskav.