prof. mag. Tamara Trček Pečak

Tamara Trček Pečak je bila rojena v Ljubljani leta 1964. Diplomirala je leta 1989 na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. Emerika Bernarda in prof. Franca Kokalja in pridobila naziv akademska slikarka. Leta 1991 je na isti akademiji magistrirala na podiplomskem študiju Konservatorstva in restavratorstva na pod mentorstvom prof. Franca Kokalja. Istega leta je dobila tudi šestmesečno štipendijo British Council-a za študij konservatorstva-restavratorstva na New Castle Polytechnic – MA Conservation of Fine Arts v Angliji. V novembru in decembru leta 1991 je bila kot štipendistka Avstrijskega znanstvenega inštituta na strokovnem izpopolnjevanju na Bundesdenkmalamtu na Dunaju.

Od 1992 do 2007 je bila kot konservatorka-restavratorka za slike zaposlena v Narodni galeriji v Ljubljani, kjer je bila zadnjih šest let vodja Oddelka za konserviranje in restavriranje. 2002 je bila izvoljena v docentko za področje restavratorstva, od 2007 je zaposlena na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, poleg tega tudi predava predmet Umetnostne tehnike in restavratorstvo na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete. 2010 je bila na ALUO izvoljena v izredno profesorico za področje restavratorstva. Je članica IO DRS, Strokovnega sveta ZVKDS ter članica uredniškega odbora publikacije Varstvo spomenikov.

V želji po ozaveščanju čim širšega kroga ljudi je v letu 2000 zasnovala in še vedno vodi projekt Ajkec pri restavratorjih, ki zaobjema tehnološko obarvane likovne delavnice, otroške knjige in filme. Leta 2004 je bila v koprodukciji Narodne galerije v Ljubljani in TV SLO, Otroškega in Mladinskega programa, posneta serija desetih oddaj o nastajanju, poškodovanosti in reševanju umetnin z naslovom Ajkec pri restavratorjih. Serija se je v skrajšanih verzijah prevajala v angleščino in jih uvrščajo tudi v televizijske programe po svetu (do zdaj Turčija, Nizozemska, Italija, Finska Romunija, Združenje azijsko-pacifiških javnih TV in Latinsko-ameriško združenje) .

Sodelovala je pri urejanju in pripravi tako pedagoškega kot dokumentarnega gradiva za projekt Konserviranje in restavriranje slik z gradu Snežnik. Zasnovala in vodila je projekt Konservatorsko-restavratorska transverzala, v okviru katerega je v sodelovanju s kolegi in študenti pripravila razstave Oddelka za restavratorstvo Od nastajanja do reševanja (2008), Duccio, La Maesta – kopije detajlov (2008), Sprehod skozi umetnino (2009), Razpoka do baroka (2010), Med zemljo in zlatom (2011).

 

REFERENCE

Izbrana bibliografija

 • Höfler, Janez, Makuc Semion, Miladi, Trček Pečak, Tamara. Kristus na Oljski gori : poznogotska tabla s Koritnega nad Čadramom (Knjižnica Narodne galerije, Študijski zvezki, 7). Ljubljana: Narodna galerija, 2001.
 • Trček Pečak, Tamara, Restavriranje, derestavriranje, rerestavriranje. V: Restavriranje slik Valentina Metzingerja, (Knjižnica Narodne galerije, Študijski zvezki, 6). Ljubljana: Narodna galerija, 2000, str. 40–44.
 • Trček Pečak, Tamara. Utrinki iz arhivov. V: Konserviranje in restavriranje umetnin Mojstra HGG, (Knjižnica Narodne galerije, Študijski zvezki, 11). Ljubljana: Narodna galerija: ZVKD, Restavratorski center Republike Slovenije, 2004, str. 15–22.
 • Trček Pečak, Tamara, Nemec, Ivo, Hirci, Andrej, De Gleria, Andreja, Kavkler, Katja. Materialna in tehnična plat slik Almanacha in njegovih sodobnikov. V: Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 69–74.

Razstave

 • Trček Pečak, Tamara, Šeme, Blaž, Makuc Semion, Miladi. Med zemljo in zlatom = Between the Earth and Golds: Razstava Oddelka za restavratorstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje: Ob 15. obletnici Oddelka za restavratorstvo. ALUO, 2011.
 • Kos, Mateja, Lemajič, Gorazd, Trček Pečak, Tamara, Snoj, Saša. Grbovna plošča Eliasa Schlafferja iz Ulma: Narodni muzej Slovenije – Metelkova, od 25. maja 2009: vitrina meseca. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009.
 • Trček Pečak, Tamara, vodja projekta. Sledi do dediščine I., Razstava Oddelka za restavratorstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL, Mestna hiša v Ljubljani, 2012.
 • Trček Pečak, Tamara, vodja projekta. Sledi do dediščine II., Razstava Oddelka za restavratorstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL, Mestna hiša v Ljubljani, 2013.

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Študent se seznani z osnovami stroke in spozna osnovna in splošna orodja za razreševanje strokovne problematike. S predstavitvijo posameznih tem se študenta spodbudi k razmišljanju o predstavljenih vprašanjih in k iskanju možnih rešitev. Sposoben je povezovanja osnovnih principov in etičnih načel konservatorstva-restavratorstva s konkretnimi situacijami v stroki ter spremljati in razumeti strokovne vsebine. Nauči se tudi poiskati strokovno pomoč v konservatorsko-restavratorskih delavnicah in strokovnjakih pri nas in v tujini.

Predstavitev vloge dokumentiranja v stroki, seznanitev študentov z vsemi osnovnimi načini dokumentiranja in z združevanjem dokumentarnega gradiva v večje enote, kot so osebne mape, dosjeji, projekti. Študent se nauči pisnega ovrednotenja vrste in stanja poškodb, poznavanje izdelave različnih načinov dokumentiranja umetnine (Poročila o stanju umetnine, Predloga za konservatorski-restavratorski poseg s predračunom in Poročila o konservatorskih – restavratorskih posegih) v sodelovanju z mentorji temeljnih predmetov, ki nadzirajo vsebinski del poročil. Zna narediti grafično in osnovno fotodokumentacijo in pozna osnovne zakonitosti načrtovanja projekta.

Pri predmetu se študent seznani z vlogo kopistike skozi zgodovino, s terminologijo s tega področja in metodologijo izvedbe kopije dvo- ali tridimenzionalnega gradiva kot možne oblike varovanja kulturne dediščine. Spozna tudi tehnične in tehnološke specifičnosti klasične gradnje likovne umetnine, pripravo nosilca, izvedbo pripravljalne študije in nadaljnjih postopkov.

Podiplomski študij

Pri predmetu študent nadgrajuje specifična znanja s področja kopiranja likovnih umetnin, pridobljena pri predmetu Kopistika na prvi stopnji študija. Tako zna poiskati ustrezno literaturo za študij tehnologije, vezane na izbrano gradivo, analizirati njegovo zgradbo, izbrati ustrezno metodologijo za izdelavo kopije izbranega gradiv, ob izdelavi tehnoloških študij zna sistematično in samostojno preizkusiti vse faze, nujne za izdelavo kopije, ter samostojno izdelati kopijo.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

 • Slika na steklu iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije: problematika in predlogi konservatorsko-restavratorskih rešitev / Nadja Šičarov; mentorica Tamara Trček Pečak, somentor Blaž Šeme, delovni mentor Gorazd Lemajič, 2014
 • Načini konserviranja-restavriranja čipk in predmetov s čipkami iz tekstilne zbirke Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani / Barbara Lozar; mentorica Tamara Trček Pečak, somentorica Ana Motnikar, 2013
 • Predlog za vzpostavitev primernejšega mikrookolja za sliki Valentina Metzingerja v p. c. Žale, Kamnik / Petra Juvan; mentorica Tamara Trček Pečak, somentor Vincenc Butala, 2013
 • Gibljiva slika: dokumentiranje in promocija v konservatorstvu-restavratorstvu / Matevž Sterle; mentorica Tamara Trček Pečak, somentor Dušan Bučar, 2013
 • Preventivna konservacija dagerotipij na Slovenskem / Ksenija Janković; mentorica Tamara Trček Pečak, 2013
 • Vpliv temperature in relativne vlažnosti zraka na slike križevega pota Antona Cebeja v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ajdovščini ter predlogi za izboljšavo stanja / Anka Batič; mentorica Tamara Trček Pečak, somentor Vincenc Butala, 2011
 • Grafična dokumentacija stanja pred posegi na stenskih poslikavah v SNG opera in balet Ljubljana / Dejana Majstorović; mentorica Tamara Trček Pečak, somentor Blaž Šeme, 2011
 • Uvajanje nove metode odstranjevanja kloridnih ionov iz arheoloških železnih predmetov v Narodnem muzeju Slovenije / Anita Virag; mentorica Tamara Trček Pečak, 2010
 • Priprava standardov za konservatorsko-restavratorsko dokumentacijo na kamniti dediščini / Katja Poznič; mentorica Tamara Trček Pečak, 2009
 • Možnosti prezentacije bandere / Valentina Rus; mentorica Tamara Trček Pečak, 2009

Magistrska dela:

 • Preventivna zaščita kulturne dediščine v primeru katastrof v Sloveniji / Maja Ivanišin; mentorica Tamara Trček Pečak, 2012
 • Problematika rekonstrukcij poškodovanih in manjkajočih delov na slikah na platnu / Goran Bulić; mentorica Tamara Trček Pečak, somentor Ivan Bogovčič, 2011