ZELENI PREHOD – interni natečaj za likovno intervencijo PODALJŠAN DO 9. 10.

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) je 14. 7. 2023 objavila natečaj za oblikovanje stenske ureditve prehoda na stavbi Tobačne 5 v Ljubljani, namenjen vsem študentkam in študentom UL ALUO. Rok za oddajo predlogov je z današnjim dnem, 19. 9. 2023, podaljšan do ponedeljka, 9. 10. 2023.

Družba je dinamična, večdimenzionalna in kompleksna. Skozi celotno zgodovino družbe je človeštvo razvilo in doživelo marsikaj. Oblikovale so se različne družbene skupine, interakcije, strukture, sistemi, institucije, organizacije, družba pa iz desetletja v desetletje postaja vse bolj kompleksna. Napredek, nove tehnologije, razvoj in druge silnice so tekom zgodovine spremenile in olajšale naša življenja. Število prebivalcev na našem planetu zaradi boljših pogojev in modernizacije vse bolj narašča, potrebe ljudi se neprestano spreminjajo, temu primerno pa se morajo odzvati različni stebri naše družbe, ki postaja vse bolj kapitalistično usmerjena, antropocentrična ter fokusirana na ekonomsko in gospodarsko rast. Vsi ti dosežki in prizadevanja so seveda dobrodošli in nujni za razcvet naše družbe, vendar ljudje zaradi vse večje potrošnje in vsakdanjega hitenja izgubljamo stik z naravo in pozabljamo, kako pomembno je ohraniti ravnovesje med napredkom in globalno okolijsko ozaveščenostjo. V zadnjih nekaj desetletjih se soočamo z vedno večjimi ekološkimi krizami, dogajajo se podnebne spremembe, izumiranje rastlinskih in živalskih vrst, krčenje gozdov, sušenje in onesnaženost voda, večanje količine odpadkov, primanjkovanje naravnih virov. Prihodnost našega planeta je videti vse bolj pesimistična, posledično pa se povečuje tudi anksioznost in stiska ljudi, saj včasih določeni aparati in stebri države popustijo ali odpovejo, ljudje pa posledično ne prejmemo dovolj informacij, s katerimi bi si v danih situacijah lahko pomagali.

Na UL ALUO želimo s študentsko intervencijo v prehodu na Tobačni 5 ozaveščati mimoidoče o podnebnih in okoljskih spremembah ter o vplivu posameznika na te spremembe.

TEMA INTERNEGA NATEČAJA

Predmet internega natečaja je preoblikovanje javno dostopnega prostora UL ALUO v prehodu (dolžina 18 m, višina 6 m) stavbe na Tobačni ulici 5 v Ljubljani. Študente UL ALUO vabimo k oddaji ustvarjalnega predloga za umetniško intervencijo. Tema likovne intervencije je »zeleni prehod«. Želimo, da predlagana rešitev obiskovalce opominja na vpliv človeka na podnebne spremembe in negotovo prihodnost našega planeta[1].

KDO LAHKO SODELUJE

Prijava na natečaj je brezplačna. Namenjen je vsem študentkam in študentom UL ALUO. Intervencijo lahko izvede en študent ali ekipa več študentov. Z oddajo predloga na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa določila natečaja.

NATEČAJNA DOKUMENTACIJA

Ob prijavi na natečaj morate za sodelovanje oddati naslednje datoteke v formatu PDF:

 • Rešitev na priloženi mreži prehoda. V desnem zgornjem kotu naj bo na vsaki strani napisana vaša 6-mestna številka. Datoteko poimenujte: »123456_MREŽA«
 • Predstavitveni plakat z obrazložitvijo vsebine rešitve (možna uporaba »mock up« slikovnega gradiva). Poleg končne rešitve predložite tudi kratek opis izbranih materialov in orodja, ki ga boste potrebovali. Razmislite, kako pritegniti pozornost in hkrati izraziti sporočilo namena internega natečaja. Plakat označite z vašo 6-mestno številko. Datoteko poimenujte: »123456_PREDSTAVITEV«
 • Priloge: izjava o avtorstvu. Datoteko poimenujte: »123456_IZJAVA«

Zaradi 22. in 23. člena Zakona o rabi slovenščine mora biti morebitno besedilo na oblikovalski rešitvi, ki je umeščena v javni prostor, napisano v slovenskem jeziku oz. različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena kot besedilo v tujem jeziku.

Oblikovalska rešitev mora vključevati logotip UL ALUO. Logotip je lahko umeščen po presoji avtorja, prav tako je poljubna odločitev za barvo (barven ali črno-bel).

Natečajni predlogi morajo biti nepodpisani in brez kakršnihkoli oznak, ki bi lahko nakazovale avtorstvo oblikovalske rešitve.

Priloge:

 • mreža površine prehoda za likovno intervencijo,
 • fotografije prehoda,
 • pravilnik o delu komisije,
 • izjava študenta_ke o avtorstvu (v primeru sodelovanja več študentov v skupini, vsak študent odda svojo izjavo, šifra pa je enaka za vse saj je vezana na likovno rešitev).

Vsa dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh UL ALUO (na dnu te objave).

TEHNIČNE ZAHTEVE

 • Izbor materialov in izvedba intervencije naj bosta čim bolj trajnostna,
 • omejevanje funkcionalnosti zračnikov, oken, tehnične opreme nadzora, vrat ter druge opreme ni dovoljeno,
 • gabaritov oziroma velikosti prehoda se ne sme spreminjati,
 • skupna nakupna vrednost izbranih materialov v izbranih trgovinah (Art, Samson Kamnik, Bauhaus, Merkur) ne sme presegati 1.000,00 eur z DDV za izvedbo celotne intervencije.

OCENJEVALNA KOMISIJA

Predloge oddane na interni natečaj za likovno intervencijo prehoda bo ocenjevala štiričlanska komisija.

MERILA ZA OCENJEVANJE

Komisija bo rešitve ocenjevala po naslednjih kriterijih:

 • sporočilnost (skladnost s trajnostnimi smernicami),
 • tehnično ustreznost (usklajenost z razpisno dokumentacijo),
 • izvirnost in inovativnost ideje,
 • komunikacijsko jasnost,
 • pozitivnost sporočila.

PRIJAVA

Oddaja oblikovalskih rešitev je hkrati prijava na natečaj in je možna izključno preko spleta v elektronski obliki: https://forms.gle/kQnHFgSmVNYv32aeA.

*V primeru izbora se avtor zavezuje delo prevesti v slovenščino ali dostaviti odprto datoteko za potrebe prevoda v slovenski jezik.

Prijavitelj lahko odda poljubno število predlogov.

Natečaj je anonimen, kar pomeni, da mora biti vsaka oblikovalska rešitev označena s šestmestno šifro, ki jo študent izbere sam.

AVTORSKE PRAVICE

Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta UL ALUO (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah). Avtorji likovne rešitve soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in likovne rešitve v medijih.

NAGRADNI SKLAD NATEČAJA

Na natečaju bo izbrana najboljša rešitev za ureditev prehoda. Izbrani predlog dobi 1.000,00 € bruto bruto nagrade. V primeru skupinske oddaje likovne rešitve se nagrada enakomerno porazdeli med vse avtorje (nagradni sklad ostane 1.000,00 € bruto bruto). Nagrada bo izplačana na TRR zmagovalca preko študentske napotnice.

Rezultat natečaja bo objavljen septembra 2023 na spletni strani in družbenih omrežjih UL ALUO.

ROKI IN DODATNE INFORMACIJE

Natečaj se začne z obvestilom preko elektronske pošte poslane študentom UL ALUO ter z objavo na spletni strani in socialnih omrežjih UL ALUO.

Rok za oddajo predlogov je petek, 1. 9. 2023 ponedeljek, 9. 10. 2023, do 24:00 (polnoč). Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova: projektna.pisarna@aluo.uni-lj.si

Intervencijo v prehodu bo možno izvesti v mesecu oktobru in novembru. Študentu ali skupini študentov bo zagotovljena strokovna in tehnična podpora ter podpora pri izvedbi (dobava orodja in materiala, postavitvi odrov ter izvedbi intervencije).

Rezultat natečaja bo objavljen na spletni strani UL ALUO ter družbenih omrežjih. Vsi prijavljeni bodo o rezultatih natečaja obveščeni tudi preko e-pošte.

 


[1] https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_sl

 

Fotografije prehoda: