Razpis za podelitev nagrade in priznanja za mladega avtorja Riharda Jakopiča 2022

Na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrade Riharda Jakopiča, priznanj Riharda Jakopiča in nagrade Riharda Jakopiča za življenjsko delo, sprejetega 2. 2. 2012, ki ga je sprejel Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in potrdil Umetniški svet ZDSLU, objavljamo

Razpis za nagrado in za priznanje za mladega avtorja Riharda Jakopiča in posebna nagrada za življenjsko delo Riharda Jakopiča 2022

Nagrado prejme avtor, ki deluje v slovenskem kulturnem prostoru in izven njega. Kandidat za Jakopičevo nagrado in Jakopičevi priznanji 2022 je lahko nagrajen samo enkrat. Nagrada se podeli za presežno likovno-vizualno delo ali odmevno razstavo, predstavljeno v javnosti v preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada Riharda Jakopiča se lahko podeli tudi za življenjski opus. Kandidate lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani RS. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 11. 3. 2022 (zaprtje razpisa) prispeli na naslov:

ZDSLU, Komenskega 8, 1000 LJUBLJANA, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2021« s pripisom NE ODPIRAJ.

Predlogi morajo biti v pisni obliki in morajo poleg priloženega obrazca (objavljenega na spretni strani ZDSLU) vsebovati še vso ustrezno dokumentacijo. Predloge, ki bodo prispeli po datumu zaprtja razpisa ali bodo nepopolni, bomo neodprte vrnili pošiljatelju.

Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča je sestavljen iz predstavnikov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Moderne galerije v Ljubljani, Slovenskega društva likovnih kritikov in ZDSLU. Predstavniki so v odbor voljeni za eno leto in se vsako leto v celoti zamenjajo.

Pozivamo Umetniške svete društev in posamezne člane ter kulturne inštitucije, ki spremljate dosežke in ustvarjanje naših kolegic in kolegov, da predlagate likovne ustvarjalce, ki so opazno prispevali k nadgradnji likovno-vizualne umetnosti v zadnjih letih in za seboj puščajo globoke sledi ali pa s preteklimi projekti napovedujejo zanimiv razvoj. Njihovo delo predstavite Odboru za nagrado Riharda Jakopiča 2022 v zahtevani obliki.

 

Zoran Poznič,

predsednik ZDSLU