Razglasitev podnebnih in okoljskih izrednih razmer ter priključitev UL ALUO h globalni pobudi Univerz za delovanje k prehodu v brezogljični svet

Senat UL ALUO je na seji dne 8. decembra 2021 soglasno sprejel sklep:

UL ALUO potrjuje resolucijo o razglasitvi podnebnih in okoljskih izrednih razmer ter priključitev h globalni pobudi Univerz za delovanje k prehodu v brezogljični svet, katere pobudnica je The Alliance for Sustainability Leadership in Education.

S pridružitvijo se UL ALUO zavezuje, da bomo v prvem letu od podpisa določila cilje, pripravila analize in akcijski načrt za ukrepanje, za dosego zastavljenih ciljev. Našteto je podlaga za izpolnitev obljube s strani pristopnice, da si bo s svojim delovanjem prizadevala, da čim prej doseže ničelni ogljični odtis v skladu z množičnimi prizadevanji številnih posameznikov, organizacij in gibanj za omejitev segrevanja ozračja na 1.5 ºC (najpozneje do 2050). Ob vzporedni določitvi vmesnega cilja, da do leta 2030 ustanova zmanjša ogljični odtis za 50 % (ali več).