Izjava vodstva UL ALUO o zagotavljanju enakega obravnavanja in enakih možnostih žensk in moških v postopkih zaposlovanja

Pred dnevi smo na družabnih omrežjih zasledili razpravo o domnevnem klientelizmu in diskriminaciji žensk v postopkih zaposlovanja na UL ALUO. Zaradi navedenih zapisov, trditev in odzivov, ki smo jim bili priča v zadnjih dneh, želimo v nadaljevanju predstaviti stališče vodstva UL ALUO. 

1. Postopek zaposlovanje na Univerzi v Ljubljani 

Na UL ALUO pri izvedbi postopkov zaposlovanja visokošolskih učiteljev in učiteljic sledimo Navodilom za izvajanje kadrovskih postopkov za visokošolske učitelje, znanstvene delavce in sodelavce, ki jih je sprejela Univerza v Ljubljani. 

To pomeni: 

  • Javne mednarodne objave prostega delovnega mesta. 
  • Rok za prijavo na objavljeno prosto delovno mesto je 60 dni. 
  • Izborna komisija je sestavljena vsaj iz treh članov, od tega eden izven UL. 
  • Sestava komisije naj bo čim bolj uravnotežena glede spola članov. 
  • Člani izbirne komisije morajo po seznanitvi s prijavami kandidatov dekanu sporočiti, ali obstajajo okoliščine, v katerih je izkazano nasprotje interesov v izbirnem postopku. 
  • Izborna komisija predlaga dekanu kandidata za zaposlitev. Predlog mora biti utemeljen s pisnim poročilom in dokumentiran z referencami treh, po mnenju komisije najvišje razvrščenih prijavljenih kandidatov. 
  • Dekan izbere predlaganega, drugega ali nobenega kandidata. 
  • Dekan pošlje rektorju predlog sklepa o izbiri, sklep o imenovanju komisije za izbor, poročilo izbirne komisije, morebitno pisno utemeljitev spremenjene odločitve dekana ter reference izbranega ter naslednjih dveh najvišje razvrščenih neizbranih kandidatov. 
  • Rektor predlog dekana za zaposlitev izbranega kandidata sprejme, zavrne, ali ga vrne v ponovni postopek na članico. 
  • Vse neizbrane kandidate članica obvesti o neizbiri v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. 

Glede konkretnega razpisa za delovni mesti visokošolske_ga učliteljice oz. Učitelja, na katero se nanašajo nedavni zapisi na družbenih omrežjih, je objava v slovenskem jeziku dostopna tukaj.

V angleškem jeziku pa tukaj.

Razpis je bil objavljen 17. 11. 2022, rok za prijavo: 60 dni; do vključno 16. 01. 2023. 

Komisijo za izbor so sestavljale dve visokošolski učiteljici in dva visokošolska učitelja, od tega en_a član_ica z druge članice UL in en_a član_ica z druge univerze. 

Članici in člana komisije za izbor so podali pisno izjavo, da ne obstajajo okoliščine, v katerih je izkazano nasprotje interesov. 

Komisija za izbor je soglasno dekanu podala predlog, utemeljen s pisnim poročilom in dokumentiran z referencami petih, po mnenju komisije najvišje razvrščenih prijavljenih kandidatov, ker je bil objavljen razpis za dve delovni mesti. 

Dekan se je strinjal z odločitvijo komisije za izbor in izbral predlagani osebi in o tem obvestil rektorja, ter mu poslal vso predpisano dokumentacijo. 

Rektor je sprejel predlog dekana in podpisal sklep o izbiri. 

UL ALUO je neizbrane kandidate_ke obvestila v zakonitem roku.  

Glede na to, da je dekan sledil predlogu komisije, ki je bila uravnoteženo sestavljena iz visokošolskih učiteljic in učiteljev, ter je predlog podala soglasno, smo prepričani, da odločitev o izboru ne temelji na privilegiranju moških kandidatov. 

Glede na to, da sta bila med člani komisije le dva iz UL ALUO (en moški in ena ženska) in da sta dva preostala član in članica izven UL ALUO oz. UL, prav tako podprla izbor, ne moremo trditi, da so bili izbori na kakršen koli način prirejeni. 

 

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta visokošolske_ga učiteljice oz. učitelja. 

V nekaterih zapisih na družbenih omrežjih se delovno mesto visokošolske_ga učiteljice oz. učitelja (na akademiji) predstavlja kot priložnost za varno okolje, priložnost za nemoteno delo in raziskave, priložnost za razvoj in napredovanje, priložnost za profesionalizacijo kariere, a to ne drži povsem. V prvi vrsti je delovno mesto visokošolske_ga učiteljice oz. učitelja pedagoško, le delno umetniško/raziskovalno in v velikem obsegu tudi strokovno/administrativno. Za številne umetnike zaposlitev v akademskem okolju pomeni prej zavoro kot pa spodbudo v njihovem umetniškem ustvarjanju, saj predano pedagoško delo in veliko število administrativnih opravil (delo v delovnih telesih, komisijah, organih, oddelkih, katedrah …) zahtevajo vedno več odpovedovanja na ravni umetniškega ustvarjanja pedagogov. Na UL ALUO večina pedagogov sodeluje v več organih in na letni ravni nekateri tudi na preko 40-ih sejah, kjer morajo predhodno pregledati obsežna gradiva in tako porabijo enega ali več dni na teden samo za t.i. sodelovanje pri upravljanju. 

Zato komisije za izbor ne upoštevajo samo umetniškega opusa, ki ga je predložil_a v prijavi kandidat_ka, ampak presoja kandidatke_te prav tako po njihovih pedagoških delovnih izkušnjah, sodelovanju pri upravljanju, viziji razvoja predmetov – v obravnavanem primeru viziji razvoja ateljejskih predmetov slikarstva ter risbe. Poleg umetniških referenc so tako pomembne  tudi pedagoške reference, poglobljeno razumevanje in vizija, razvoj predmeta in študijskega programa, v okviru razpisanega delovnega mesta. 

Komisija za izbor mora najprej preveriti, ali kandidati_ke izpolnjujejo osnovne pogoje za opravljanje delovnega mesta, potem na podlagi prejetih vlog, kjer ima pomembno mesto vizija, presoja, kateri_a izmed prijavljenih kandidatk_ov bi bil_a najbolj usposobljen_a za izvajanje del in nalog, ki so predvidene za razpisano delovno mesto. 

Neizbrani_a kandidat_ka lahko, na specifičnem področju umetnosti, presega umetniške reference izbrane_ga kandidata_ke, a umetniške reference niso edini kriterij za izbor kandidatke_a.  Poleg tega je pomembno, da gre za reference iz razpisanega področja in vsebin, ki so predmet poučevanja. Zagotovo pa mora izbran_a  kandidat_ka izpolnjevati pogoje, določene v razpisu za delovno mesto, kar izbrani osebi po mnenju komisije za izbor izpolnjujeta. 

Neizbrani_a kandidat_ka lahko v zakonitem roku, v kolikor meni, da je prišlo do diskriminacije, sproži postopke, ki jih predvideva delovna zakonodaja. 

 

3. Enake možnosti za ženske in moške na UL ALUO 

Na UL ALUO se trudimo, da bi imele ženske kandidatke enake možnosti kot moški kandidati. 

Pri sestavi komisij za izbor se trudimo za enako zastopanost spolov, tudi v zadnji komisiji za izbor je bilo tako. 

Na UL ALUO je trenutno zaposlenih 17 visokošolskih učiteljic in 24 visokošolskih učiteljev. Razkorak med zaposlenimi visokošolskimi učiteljicami in visokošolskimi učitelji se v zadnjih letih zmanjšuje. Samo v letih 2021 in 2022 smo na UL ALUO zaposlili za nedoločen čas 3 nove visokošolske učiteljice in nobenega visokošolskega učitelja, kar kaže na vključujoč pristop, ki ga imamo na UL ALUO. 

Da se enaka zastopanost moških in žensk med visokošolskimi učiteljicami in učitelji v zadnjih letih povečuje, kaže tudi podatek, da je med zaposlenimi visokošolskimi učiteljicami in učitelji na UL ALUO, mlajšimi od 55 let, več žensk kot moških. 

Pred nastopom novega vodstva je UL ALUO imela dva mandata dekanjo, v novem vodstvu so tri prodekanje in en prodekan, vrsto let je imela UL ALUO predsednico Akademskega zbora, na dveh oddelkih in petih katedrah so v večini visokošolske učiteljice, številne visokošolske učiteljice zasedajo mesta vodij kateder, vodje Raziskovalnega inštituta UL ALUO, predsednic komisij, so članice Senata in Upravnega odbora UL ALUO, prav tako so pred leti predsedovale tem organom in še bi lahko naštevali. 

Nenazadnje naj izpostavimo tudi podatke, vezane na zastopanost visokošolskih učiteljic oz. učiteljev na t.i. »temeljnih predmetih«. Na področju slikarstva je zaposlena samo ena visokošolska učiteljica na »temeljnih predmetih«, na področju kiparstva pa so trenutno zaposleni le visokošolski učitelji. Po drugi strani so na »temeljnih predmetih« grafike, ilustracije in unikatnega oblikovanja stekla in keramike zaposlene samo visokošolske učiteljice. 

Na UL ALUO si in si bomo še naprej prizadevali za enako obravnavo in enake možnosti za ženske in moške, ter upamo, da je ta izjava pripomogla k boljšemu razumevanju postopkov zaposlovanja, kriterijev za izbor kandidatk in kandidatov ter zastopanosti visokošolskih učiteljic na UL ALUO. 

 

Prof. Alen Ožbolt, dekan
Doc. mag. Emina Djukić, prodekanja za mednarodno sodelovanje
Doc. mag. Marija Nabernik, prodekanja za študijske zadeve
Izr. prof. dr. Barbara Predan, prodekanja za razvojno in raziskovalno področje
Doc. dr. Tomo Stanič, prodekan za notranje povezovanje in sodelovanje
Matej Zonta, tajnik