ALUO razstava 2017

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) vas vabi na

ALUO razstavo 2017,
tradicionalno razstavo študentskih del ob zaključku študijskega leta,

ki bo skupaj s spremljevalnimi dogodki potekala od 9. do 12. junija 2017.

Obiščite eno največjih razstav v Sloveniji in si na štirih lokacijah po Ljubljani oglejte dela več kot 500 različnih mladih avtorjev s področij likovnih umetnosti, restavratorstva in oblikovanja. Vstop prost.

 

LOKACIJE:

Oddelek za slikarstvo (Erjavčeva 23)
Oddelek za kiparstvo (Erjavčeva 23)
Oddelek za restavratorstvo (Svetčeva 1, Kongresni trg 12)
Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje (Dolenjska 83)
Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij (Dolenjska 83)

 

ODPIRALNI ČAS:

Petek: 15.00-21.00
Sobota, nedelja in ponedeljek: 10.00–18.00

 

SPREMLJEVALNI PROGRAM:

*Vsi spremljevalni dogodki so namenjeni tako splošni kot strokovni javnosti.

 

1. ČE HOČEŠ GLEDATI NAPREJ, MORAŠ PRILAGODITI NASLON

Petek, 9. junij 2017, ob 15.00
Smer Industrijsko oblikovanje, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje
UL ALUO, Dolenjska 83

Oblikovanje je očitno pomembno. Mama namreč vedno pravi, da naj gostom ponudimo stol.
Vabljeni na informativno in osvežilno druženje s študenti in mentorji s smeri Industrijsko oblikovanje. Poleg kratkih predstavitev in odgovorov na morebitna vprašanja vam bodo – sledeč napotku Sottsassove mame – ponudili stol.

 

2. MISEL IN ROKA

Petek, 9. junij 2017, ob 16.00
Smer Unikatno oblikovanje / steklo in keramika, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje
UL ALUO, Dolenjska 83

Vabljeni na informativno druženje s študenti in mentorji s smeri Unikatno oblikovanje /steklo in keramika, na katerem bomo predstavili študentska dela in način raziskovalno kreativnega dela v materialu.

 

3. SPREHOD S KONSERVATORJI-RESTAVRATORJI

Petek, 9. junij 2017, ob 16.00
Oddelek za restavratorstvo
UL ALUO, Svetčeva 1

S študenti z Oddelka za restavratorstvo si oglejte prvi del njihove razstave na Svetčevi 1, nato pa se skupaj z njimi sprehodite še do prostorov oddelka na Kongresnem trgu 12. Predstavili vam bodo, kaj vse se skriva pod površinami umetnin.

 

4. ODPRTI STUDII

Petek, 9. junij, ob 17.00
Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij
UL ALUO, Dolenjska 83

Študenti s smeri Fotografija, Grafično oblikovanje in Ilustracija bodo predstavili svoja razstavljena dela in vam zaupali kaj več o tem, kako so nastajala.

 

5. POGOVOR Z MENTORJI

Petek, 9. junij, ob 18.00
Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij
UL ALUO, Dolenjska 83

Vabljeni na informativni klepet z mentorji razstavljenih del, predavatelji in strokovnimi sodelavci s smeri Fotografija, Grafično oblikovanje in Ilustracija.

+ Nastop pevskega zbora FPZ Z’borke ob 18.30.

 

6. ODPRTI ATELJEJI

Petek, 9. junij 2017, ob 18.00
Oddelek za slikarstvo in Oddelek za kiparstvo
UL ALUO, Erjavčeva 23

Pokukajte v ateljeje študentov z Oddelka za slikarstvo in Oddelka za kiparstvo, študente in mentorje s smeri Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika ter Video in novi mediji pa povprašajte o procesu nastajanja razstavljenih delih.

 

7. DELAVNICA MOZAIKA

Soboto, 10. junij 2017, ob 10.00
Oddelek za restavratorstvo
UL ALUO, Kongresni trg 12

Odpiramo vrata delavnice mozaika, pri kateri v okviru projekta Razvoj, obdelava in preizkušanje novih materialov za izdelavo in konserviranje-restavriranje mozaikov (Po kreativni poti do znanja) sodelujejo študenti z Oddelka za restavratorstvo. Predstavili bodo svoje delo in materiale, ki nastajajo pri projektu.

 

8. ODPRTI KROG

Sobota 10. junij, ob 17.00
Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij
UL ALUO, Dolenjska 83

Preživite sobotno popoldne na pedagoškem vodstvu po razstavi del študentov s smeri Fotografija, Grafično oblikovanje in Ilustracija.

 

 

***

ALUO

The Academy of Arts and Design (UL ALUO) is cordially inviting you to attend

the ALUO Exhibition 2017,
the traditional exhibition of student works at the end of the academic year

that will take place, together with the accompanying events, on 9–12 June 2017.

Visit one of the largest exhibitions in Slovenia, presenting the works of more than 500 different young authors engaged in the areas of fine arts, restoration and design at four venues in Ljubljana. Free admission.

 

EXHIBITION VENUES:

Department for Painting (Erjavčeva 23)
Department for Sculpture (Erjavčeva 23)
Department for Restoration (Svetčeva 1, Kongresni trg 12)
Department for Industrial Design and Applied Arts (Dolenjska 83)
Department for Visual Communication Design (Dolenjska 83)

 

OPENING TIMES:

Friday: 15.00–21.00
Saturday, Sunday and Monday: 10.00–18.00

 

ACCOMPANYING PROGRAMME:

*All the accompanying events are intended for both the general and professional public.

 

1. TO LOOK AHEAD YOU HAVE TO ADJUST THE SUPPORT

Friday, 9 June 2017, at 15.00
Programme for Industrial Design, Department for Industrial Design and Applied Arts
UL ALUO, Dolenjska 83

Design is obviously important. Namely, my mother always tells me to offer a chair to a guest.
You are invited to attend an informative and refreshing social event with the students and mentors involved in Industrial Design. In addition to short presentations and answers to any questions from the audience, your hosts will – following Ettore Sottsass’ Mother’s instruction – offer you a chair.

 

2. THE THOUGHT AND THE HAND

Friday, 9 June 2017, at 16.00
Programme for Applied Arts / Glass and Ceramics, Department for Industrial Design and Applied Arts
UL ALUO, Dolenjska 83

You are invited to attend an informative social event with the students and mentors involved in Applied Arts / Glass and Ceramics, at which we will present student exhibits and the method of the research and creative work carried out on the concerned materials.

 

3. A WALK WITH CONSERVATORS-RESTORERS

Friday, 9 June 2017, at 16.00
Department for Restoration
UL ALUO, Svetčeva 1

Join the students from the Department for Restoration to see the first part of their exhibition at Svetčeva 1, and then walk with them to the departmental premises at Kongresni trg 12. They will show you what is hidden underneath the surfaces of works of art.

 

4. OPEN STUDIOS

Friday, 9 June, at 17.00
Department for Visual Communication Design
UL ALUO, Dolenjska 83

Students of Photography, Graphic Design and Illustration will present their exhibits and explain how they were created.

 

5. A TALK WITH THE MENTORS

Friday, 9 June, at 18.00
Department for Visual Communication Design
UL ALUO, Dolenjska 83

You are invited to attend an informative chat with the mentors of the exhibits, lecturers and technical assistants involved in the Programmes for Photography, Graphic Design and Illustration.

+ Performance of the choir FPZ Z’borke at 18.30.

 

6. OPEN STUDIOS

Friday, 9 June 2017, at 18.00
Department for Painting and Department for Sculpture
UL ALUO, Erjavčeva 23

Take a peek into the studio of the students from the Department for Painting and the Department for Sculpture, and ask the students and mentors involved in the Programmes for Painting, Sculpture, Printmaking, and Video and New Media about the processes with which the exhibits were created.

 

7. MOSAIC WORKSHOP

Saturday, 10 June 2017, at 10.00
Department for Restoration
UL ALUO, Kongresni trg 12

We are opening the door to the mosaic workshop, involving, within the project Development, Treatment and Testing of New Materials for the Construction and Conservation/Restoration of Mosaics (Acquiring Knowledge in a Creative Way), the students from the Department for Restoration. They will present their work and the materials created within the project.

 

8. OPEN CIRCLE

Saturday, 10 June, at 17.00
Department for Visual Communication Design
UL ALUO, Dolenjska 83

Spend a Saturday afternoon with us, attending a guided tour around the exhibition of the artworks by the students of the Programmes for Photography, Graphic Design and Illustration.