Aleš Gabrič: Kulturno in znanstveno sodelovanje neuvrščenih držav v senci političnih dilem

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) vabi na znanstvenoraziskovalno delavnico in metodološko diskusijo dr. Aleša Gabriča z naslovom Kulturno in znanstveno sodelovanje neuvrščenih držav v senci političnih dilem. V sredo, 2. marca 2022, s pričetkom ob 13.00.

Povezava do spletnega dogodka: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99256705679

Dr. Aleš Gabrič bo na predavanju izpostavil, da je gibanje neuvrščenih ob oblikovanju leta 1961 in v naslednjih letih v ospredje zanimanja postavilo predvsem politično tematiko mednarodnega sodelovanja in miroljubnega reševanja sporov, ki je bilo kmalu dopolnjeno še z gospodarsko problematiko neenakomerne razvitosti držav, predvsem na osi sever – jug. Velik del literature o gibanju neuvrščenih se omejuje skorajda izključno le na to problematiko, medtem ko je bilo sodelovanje oz. poskusi sodelovanja neuvrščenih držav v kulturi in znanosti pogosto spregledano.

V prvih dveh desetletjih gibanja neuvrščenih so predlogi o nujnosti kulturnega sodelovanja ostajali bolj na deklarativni ravni, šele ob koncu sedemdesetih let pa so dobili bolj konkretne oblike. Jugoslovansko stališče je izpostavljalo zahtevo skupnega nastopa v okviru mednarodnih organizacij, glede prosvetnega, znanstvenega in kulturnega sodelovanja torej zlasti v okviru UNESCO. Politična nesoglasja članic neuvrščenih so se odražala tudi pri usklajevanju zahtev v skupnem načrtu kulturnega sodelovanja neuvrščenih, ki je bolj natančno obliko dobil na sestanku visokih predstavnikov neuvrščenih držav s področja kulturnega sodelovanja v Havani aprila 1982. Ker pa so bile zahteve bolj natančno izražene šele v osemdesetih letih, ko je velik del držav v razvoju – vključno z Jugoslavijo – padel v globoko gospodarsko krizo, velik del idej ni bil realiziran.

Spletni dogodek se bo odvil v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik.

Dr. Aleš Gabrič je zgodovinar, znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Doktoriral je leta 1994 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Raziskuje novejšo slovensko kulturno in politično zgodovino, predvsem razvoj šolstva, delovanje znanstvenih in umetniških ustanov, odnos politike do kulture nasploh in do posameznih kulturnih ustvarjalcev itd. V letih 2001–2004 je bil urednik Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino, v letih 2009–2019 pa urednik založbe Inštituta za novejšo zgodovino. Je izredni profesor in je v študijskih letih 1996/97 do 2018/19 predaval na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, v študijskem letu 2016/17 pa na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. V letih leta 2008–2020 je bil predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za zgodovino, od leta 2018 pa je predsednik Slovenske matice.

Znanstvenoraziskovalno delavnico in metodološko diskusijo sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Hrvaška znanstvena fundacija (HRZZ), v okviru raziskovalnega projekta J7-2606 – Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik.