Petra Černe Oven

Dr Petra Černe Oven is a designer, researcher and lecturer in the areas of visual communications, typography, information design and, in broader terms, the theory and history of design.

As a freelance designer she worked for different clients in the field of culture and education, and received, for her work, among other awards (DOS, BVSS), also one of the most prestigious ones, Type Directors Club Award from New York. In 2008 she won the tender for creating the visual identity for the event “Ljubljana – World Book Capital 2010”. In 2011, she won the Most Beautiful Slovenian Book Award for the literary debut of Saša Pavček called Clad me with a Kiss.

Her professional and scientific texts have been published in magazines Eye, Typography Papers, baseline, 2+3D, Typomag, Hyphen and others. In 1999 she finished her Master’s degree and in 2004, her doctoral degree at the renowned Department of Typography and Graphic Communication at the University of Reading (Great Britain), where she later worked, together with Paul Stiff, as a post-doc research fellow on the research project The optimism of modernity. As part of the project, she was also the curator of an exhibition and the editor of the book ‘Edward Wright: readings, writings’ (2007).

She is the Slovenian representative of the typography organisation ATypI, a founding member of the Brumen Foundation and a member of the Pekinpah Association. She is active on the professional boards of Tiporenesansa (Festival of Letters), ICTVC (International Conference on Typography and Visual Communication) and the Brazilian conference CIDI (Information Design International Conference).

In 2009 she designed the concept for a cycle of lectures of international experts called Information Design 2009/2010 (organised by MAO and Pekinpah). Together with Barbara Predan, she was a co-author of the exhibition “Service and Information Design: Examples of Good Practice”, for which the publication Service and Information Design was also issued (Pekinpah, 2010). In 2011, for the “Miljenko Licul” project, organised as a retrospective exhibition, she edited a comprehensive publication, covering the entire work of this important Slovenian designer. In 2012, together with Barbara Predan, she initiated and prepared the project Designing an Agenda or How to Avoid Solving Fake Problems (2013) in the area of service and information design for transport and health care, which resulted, by means of workshops in different countries, an international symposium and a publication of the same name, in numerous pilot projects coproduced by the Pekinpah Association and RRALUR.

At the Department for Visual Communication Design of the Academy of Fine Arts and Design, she teaches Development and Theory of Design and she is one of the initiators and organisers of ALUO Design Talks. In 2015, she co-founded, together with dr. Barbara Predan and Jure Miklavec, the Institute of Design.

Website of the Course Development & Theory of Design

Personal Website

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

V prvem semestru je na predavanjih in pri seminarskem delu poudarek na razvoju sposobnosti kritičnega vrednotenja sodobnih strokovnih besedil, razstav in oblikovalskih dosežkov doma in v svetu. Študent se tako usposobi za kompetentno kritično zaznavo in jasno artikulacijo lastnih stališč v relaciji do obravnavane strokovne teme.

Študent poglobi poznavanje specifičnih vsebin v okviru izbranih tem, zna vrednotiti vire in literaturo, razume postopke in metode samostojnega raziskovalnega in razvojnega dela, zna identificirati probleme in vloge kritične analitične in sintezne obdelave oblikovalskih problemov in dosežkov. Sposoben je teoretskega opredeljevanja stanja, ključnih problemov in končnih dosežkov raziskav ter zna ovrednotiti pomen in uporabnosti ustreznih teoretičnih oblikovalskih in interdisciplinarnih metod za razreševanje zastavljenih problemov.

Predmet posreduje znanje o oblikovanju, ki v center postavlja uporabnika. Poudarek je na pridobivanju izkušenj in holistični obravnavi različnih problemov uporabnikov izdelkov in storitev ter iskanju najprimernejših rešitev, ki bodo zagotavljale številne koristi za končne uporabnike. Hkrati se predmet, tako v teoriji kot praksi, osredotoča na pomene in vidike, ki jih oblikovanje lahko odigra na področju storitvenega oblikovanja in s tem postavlja temelj za nadaljnji razvoj in kritično vrednotenje tega področja pri nas. Predmet sicer zajema tri razvojno raziskovalne stopnje: teoretično osnovo, spoznavanje orodij in razumevanje dobrih praks. Poleg metodologije in teorije predavanja dopolnjuje tudi delo na seminarskem delu s konkretno nalogo. Seminarsko delo se lahko kasneje razvije tudi v magistrsko delo.

Od študenta se pričakuje zmožnost prepoznavanja in izbiranja ključnih izzivov, vprašanj in problemov v okviru zadane tematike. Cilj predmeta je študenta pripraviti do kritičnega razmišljanja, razumevanja odgovornosti in vloge oblikovalca ter oblikovalke v družbi, s sposobnostjo prevzemanja mesta vodilnega koordinatorja v razvoju, ki oblikovanje izdelkov vidi kot širši družbeni proces.

Študent poglobi poznavanje specifičnih vsebin v okviru izbranih tem, zna vrednotiti vire in literaturo, razume postopke in metode samostojnega raziskovalnega in razvojnega dela, zna identificirati probleme in vloge kritične analitične in sintezne obdelave oblikovalskih problemov in dosežkov. Sposoben je teoretskega opredeljevanja stanja, ključnih problemov in končnih dosežkov raziskav ter zna ovrednotiti pomen in uporabnost ustreznih teoretičnih oblikovalskih in interdisciplinarnih metod za razreševanje zastavljenih problemov.

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Predmet Razvoj in teorija oblikovanja zajema zgodovino oblikovanja in zgodovino teorij oblikovanja, vključujoč aktualne praksiološke vidike v okviru poučevanja načrtovanja tudi v stiku z drugimi podpornimi teoretičnimi predmeti. To velja za vse smeri: industrijsko oblikovanje, oblikovanje vidnih sporočil (vizualnih komunikacij), ilustracijo, fotografijo, nove vidne (in zvočne) medije ter unikatno oblikovanje. Smoter predmeta je spoznavanje zgodovine oblikovanja in razvoja oblikovalskih teorij, ki nazorsko in v praksi zaznamujejo sodobno načrtovanje in ustvarjalno prakso oblikovanja bivanjskega okolja in vidnega komuniciranja v njem, smotrne opreme in uporabnih predmetov. Študent pridobi potrebna znanja ter metodološke pristope in veščine za samostojno kritično analizo in definicijo ustvarjalnih oblikovalskih problemov in nalog.

Predmet Razvoj in teorija oblikovanja v 3. letniku se predava v dveh skupinah: predmetno in prostorsko oblikovanje (za študijske programe industrijsko oblikovanje in unikatno oblikovanje) in vidna sporočila (za študijski program vizualne komunikacije). Zajema zgodovino oblikovanja in zgodovino teorij oblikovanja, vključujoč aktualne praksiološke vidike v okviru poučevanja načrtovanja tudi v stiku z drugimi podpornimi teoretičnimi predmeti. To velja za vse smeri: industrijsko oblikovanje, oblikovanje vidnih sporočil (vizualnih komunikacij), ilustracijo, fotografijo, nove vidne (in zvočne) medije ter unikatno oblikovanje.

Podiplomski študijski program