Blaž Šeme

Blaž Šeme, born in 1974 in Kranj, graduated in painting at ALUO (1999), finished his Master’s degree in restoration (2003), on the topic of Eruptive Phenomena on Plaster Wall Paintings, and obtained a doctorate (2005) in fine art/restoration with a dissertation The Method of Determining the Preservation of and Threats to Exterior Wall Paintings in Slovenia on a Chosen Segment. He carried out his post-doctoral research at the institutions New Europe College in Bucharest and ICCROM in Rome (2006) with the dissertation The Problem of Decay of Exterior Wall Paintings on Monuments: Comparative Study of Medieval Painted Churches of Bukovina (Romania) and Slovenia.

He was the Vice-President of ICOMOS ISC MP – International Scientific Committee for Mural Paintings in 2010–2014, a member of the Executive Committee of ICOMOS Slovenia in 2008–2014 and the coordinator for Slovenia for the international project Mosaic Conservation and Training of Conservators in Southeast Europe.

 

REFERENCES 2008–2013

Scientific articles:

  • Blaž Šeme: The problem of preserving exterior wall paintings on monuments: a comperative study of late Medieval painted churches in Bucovina (Romania) and Slovenia, New Europe College Yearbook, Bukaresta 2008.
  • S. Kramar. [et al.](soavtor): Establishment of unified database of Roman mosaics in Slovenia: sourcing the black and white tesserae, Conference programme and abstracts / Workshop “Mosaic: archeometry, technology and conservation”, Faenza, 24.–25. november 2011, Fourth Edition, Faenza 2011.
  • Blaž Šeme: Pomen načrtnega spremljanja stanje dediščine za raziskovanje in ohranjanje, Dediščina za življenje: ohranjanje za raziskovanje – raziskovanje za ohranjanje : programska knjižica. Str. 13, Ljubljana 2010.
  • Ž. Šmit … [et al.] (soavtor): Concentration profiles in paint layers studied by differential PIXE / Nuclear instruments and methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms, Amsterdam 2008.

Conservation-restoration:

  • Vodenje restavratorskega posega: Restavriranje fragmentov srednjeveških stenskih poslikav z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani; Predstavljeno v prispevku: Anabelle Križnar, Blaž Šeme: Restavriranje fragmentov srednjeveških stenskih poslikav z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva [Elektronski vir] ISSN: 1855-6809.- Št. 14 (okt. 2011). Predstavljeno v. Blaž Šeme, Poročilo o konservatorskih-restavratorskih posegih na fragmentih gotskih stenskih slik, hranjenih na Filozofski fakulteti UL, Ljubljana 2011.
  • Vodenje restavratorskega posega: Restavriranje treh kamnitih kipov (portreti A. Korošca, G. Žerjava, T. Zupana), ki jih hranijo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljana za razstavo „Več glav več ve“. Predstavljeno v: Blaž Šeme, Poročilo o konservatorskih-restavratorskih posegih na treh kamnitih kipih: (portreti A. Korošca, G. Žerjava, T. Zupana) iz MGML, Ljubljana 2011.
  • Vodenje restavratorskega posega: Restavriranje poslikav na baročni kapelici v Pržanu pri Ljubljani. Predstavljeno v: Blaž Šeme, poročilo o konservatorskem-restavratorskem posegu na stenskih slikah in dekorativnih poslikavah na kapelici na Pržanu
  • Vodenje restavratorskega posega: Restavriranje poslikav Janaza Gosarja st. na kapelici v Praprotnem pri Škofji Loki. Predstavljeno v: Blaž Šeme, poročilo o restavratorskem posegu na stenskih slikah kapelice v Praprotnem, Ljubljana 2013.

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Študent se seznani s tehnologijo materialov in njihovo uporabo pri konserviranju-restavriranju stenskih slik, kamnitih umetnin in mozaikov. Spozna značilnosti, zgodovino, tehnologije in načine uporabe različnih anorganskih in organskih gradiv (kamnin, peščenih agregatov, apna, pigmentov, lepil, topil, sintetični smol, silikonov …) za konserviranje-restavriranje stenskih slik, kamnitih umetnin in mozaikov ter načine preverjanja kakovosti gradiv. Spozna tudi tehnike in tehnologije priprave gradiv ter razume združljivosti uporabljanih gradiv.

Cilj predmeta je obvladovanje, razširjanje in poglabljanje temeljnih postopkov konserviranja in restavriranja (polihromiranih) kamnitih umetnin in mozaikov. Študent se seznani z okoljem in njegovimi vplivi na tovrstne stvaritve ter spozna glavne vzroke sprememb in propadanja ter vrste poškodb na kamnitih umetninah in mozaikih. Seznani se s problematiko raziskovanja stanja umetnin teh zvrsti, z načrtovanjem konservatorskega-restavratorskega posega ter neposrednim izvajanjem izbranih postopkov in faz na tovrstnih umetninah (tudi s simuliranjem izvedbe). Seznani se s pripomočki in opremo, potrebno pri konserviranju in restavriranju umetnin ,kot tudi z gradivi, ki jih spozna pri predmetu Materiali in konservatorske tehnike III.

Predmet študenta vpeljuje v samostojno praktično delo, v okviru katerega nadgrajuje specifična znanja s področja konserviranja in restavriranja obravnavane zvrsti (stenske slike, kamnita plastika, mozaik). Ima že poglobljeno znanje o materialih, orodjih in pripomočkih za izvajanje konservatorskih-restavratorskih postopkov, sposoben je analizirati stanje izbrane umetnine, načrtovati in izvesti konservatorsko-restavratorski poseg na izbrani umetnini ter kritično oceniti rezultate. Pri predmetu se študent nauči načrtovanja in izvedbe posega s področja obravnavane zvrsti (stenske slike, kamnita plastika, mozaik) s poudarkom na nadgradnji obstoječega znanja: organizacija delovišča, preiskava in dokumentiranje stanja predmeta obdelave, načrtovanje posega in izvedba, pregled in ocena rezultatov, oddaja umetnine, izdelava poročila in dokumentacije, dnevnik dela, navodila za vzdrževanje.

Podiplomski študij

Predmet temelji na pripravi in analizi konservatorsko-restavratorskega načrta posega na izbranem predmetu kulturne dediščine (stenski sliki, mozaiku, kamniti plastiki) po sistematičnih znanstvenih kriterijih in sodobnih strokovnih smernicah v zadanem časovnem okviru: izdelava konservatorsko-restavratorskega programa, umetnostno zgodovinska analiza gradiva, pretežno samostojne preiskave in testiranja, zaključna dokumentacija.

Predmet je že nadgradnja predmeta BI, saj študent izvede celotni konservatorsko-restavratorski poseg na izbranem predmetu kulturne dediščine (stenski sliki, mozaiku, kamniti plastiki) z upoštevanjem sistematičnih znanstvenih kriterijev in sodobnih strokovnih smernic v zadanem časovnem okviru: priprava delovišča in materiala, izvedba konservatorsko-restavratorskega posega na umetnini in izdelava zaključne dokumentacije. Študent že pozna tradicionalne in sodobne konservatorsko-restavratorske metode, metode preiskovalnih tehnik in zna identificirati stanje ter vzroke propadanja umetnine.

Študent se seznani z različnimi tehnikami in tehnologijami materialov za izdelavo štuka ter sorodnih tehnik arhitekturne dekoracije in njihovo uporabo pri konserviranju-restavriranju štukature. Spozna sodobne konservatorsko-restavratorske smernice, preiskovalne metode in se usposobi za samostojno raziskovanje sestavnih materialov umetnin, njihovih poškodb ter vzrokov zanje. Usposobi se za samostojno izdelava konservatorsko-restavratorskega koncepta/programa dela, izvedbo predvidenih postopkov pod nadzorom in vodstvom vodje projekta, oceno doseženih rezultatov in izdelavo dokumentacije o posegu.

Bistvena pri predmetu je izvedba oziroma zaključevanje konservatorsko-restavratorskega posega na izbranem predmetu kulturne dediščine (stenski sliki, mozaiku, kamniti plastiki), primerjava izvedenega posega z realizacijo konservatorsko-restavratorskega posega na sorodnem gradivu, čemur sledita finalizacija in evalvacija.