Milan Erič

Milan Erič was born in 1956 in Slovenj Gradec. He studied painting under professor Janez Bernik at ALU in Ljubljana, where he graduated in 1979. He continued his studies under the same professor, taking the specialisation course in painting, which he completed in 1982. Between 1986 and 1994 he was employed at the Department for Clothing Design at the Faculty of Natural Sciences in Ljubljana, as an assistant professor for drawing and painting. Later he became employed as a lecturer in design at ALU in Ljubljana, where he became a full professor in 2001.

He primarily deals with animated film. Together with Zvonko Čoh, he created the cartoon Try to Wink Twice (1981) and the first Slovenian feature animated film Socialisation of a Bull? (1998), for which he won the Prešeren Fund Award. His cartoons and illustrations are based on caricatures. Since 1980 he has presented his paintings and drawings at solo exhibitions (Ljubljana, Maribor, Koper, Zagreb, Dubrovnik, Belgrade, Tübingen and elsewhere). He also participated at numerous group exhibitions in Slovenia and abroad.

REFERENCES 2008–2013

Exhibitions
2013: Cerkev svetega duha, Černomelj, razstava slik in risb Temna slutnja, beli slučaj
2012: Mestna galerija, Ljubljana, razstava risb, slik in objektov Nepregledna razstava
2011: Ljubljana, »Transformerji – Nekaj na klavir«, galerija »S«, Ljubljanski grad, risbe (z Z. Čohom), tekst ob razstavi: Nadja Gnamuš, recenzija: časopis DELO, 4. 8. 2011, avtor: Vladimir P. Štefanec
2011: Ljubljana, razstava »Prizori vsakdanjega življenja«, Trubarjeva hiša literature, risbe
2010: Škofja Loka, galerija Ivana Groharja in Galerija na škofjeloškem gradu, razstava »Raztreščena enovitost razpadle celote ponovno sestavljena po delcih«, risbe in slike, tekst ob razstavi: Boštjan Soklič, recenzija: Gorenjski glas, 11. 11. 2010, avtor: Igor Kavčič
2011: Ljubljana, galerija Institut Jožef Štefan, risbe, tekst v katalogu ob razstavi Barbara Sterle Vurnik
2009: Ljubljana, galerija Lek, risbe, tekst ob razstavi: Iztok Premrov
2008: Ljubljana, galerija Equrna, razstava »Zgodbe od nikoder«, risbe

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program

Izbirni predmet Risba je namenjen tistim študentom Kiparstva in smeri Video in novi mediji na programu Slikarstva, ki presodijo, da ob svojem osnovnem študiju potrebujejo dodatna znanja in izkušnje iz risarskih in risarsko-načrtovalskih spretnosti in razumevanja ali pa jim dodatne izkušnje iz tega predmeta predstavljajo del njihovih projektov na programu, v katerem študirajo. Študent se nauči načrtovati in pripravljati kiparska ali novomedijska dela s pomočjo risarskih tehnik. Izpopolnjuje sposobnost risarskega upodabljanja plastičnega prostora in sposobnost risarskega eksperimentiranja in dela v izbranih vidikih risbe. Program omogoča boljše razumevanje celostnosti umetniškega dela in pomena njegovega načrtovanja.

V 3. letniku študija študent že v tolikšni meri obvladuje problematiko risbe in njene integriranosti v druge načine likovnega izražanja, da lahko avtonomno razvija tiste njene vidike, ki jih potrebuje pri slikarskem, grafičnem, kiparskem in drugih vrstah dela, hkrati pa lahko sprosti lastne značajske potenciale in nagnjenja. Študent pozna multifunkcionalnost risbe kot izraznega sredstva (risba kot avtonomno delo, študijska risba, risba v funkciji načrtovanja kompozicije in projekta, risba kot skica za kompleksnejše delo in kot eksperiment ter risba kot žanr pri ilustraciji, animaciji, stripu in podobno). Sposoben je kreativnega razvijanja risbe kot medija, risarskega abstrahiranja oblik in s tem povezanega razvijanja pojmovnega mišljenja.

Podiplomski študijski program

Predmet je namenjen študentom, ki v svojem delu ohranjajo tesno povezavo s predlogo živega modela bodisi v kreiranju kompozicije ali v insceniranju predstavnosti vidnega. Risba je pri tem pojmovana kot sredstvo za vzpostavitev neposrednega odnosa s stvarmi, ki nas obkrožajo in kot razvijanje beleženja sledi videnega. Študent artikulira ideje in predstave o naravi linije, podobe, znaka, simbola, osnutka in koncepta ter o zmožnostih le-teh pri realizaciji konkretno zadanega cilja. Preko avtonomnega razvijanja problematike risbe po živem modelu in njene integriranosti v druge načine likovnega izražanja, se študentu krepi zavest o vzajemnosti odnosa med vizualno percepcijo in povratnim vplivom pojmovnega mišljenja. Obenem odkriva zmožnosti in eksperimentiranje z risbo kot načinom osebnega izraza, prav tako pa tudi kot posrednikom in predlogo za druge prakse, kot npr. fotografijo, video, slikarstvo, kiparstvo, instalacije ali performans.

Kiparstvo
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Predmet je namenjen študentom, ki v svojem delu ohranjajo tesno povezavo s predlogo živega modela bodisi v kreiranju kompozicije ali v insceniranju predstavnosti vidnega. Risba je pri tem pojmovana kot sredstvo za vzpostavitev neposrednega odnosa s stvarmi, ki nas obkrožajo in kot razvijanje beleženja sledi videnega. Študent artikulira ideje in predstave o naravi linije, podobe, znaka, simbola, osnutka in koncepta ter o zmožnostih le-teh pri realizaciji konkretno zadanega cilja. Preko avtonomnega razvijanja problematike risbe po živem modelu in njene integriranosti v druge načine likovnega izražanja, se študentu krepi zavest o vzajemnosti odnosa med vizualno percepcijo in povratnim vplivom pojmovnega mišljenja. Obenem odkriva zmožnosti in eksperimentiranje z risbo kot načinom osebnega izraza, prav tako pa tudi kot posrednikom in predlogo za druge prakse, kot npr. fotografijo, video, slikarstvo, kiparstvo, instalacije ali performans.

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Posebnost tega predmeta je, da je načrtovan skozi pojem »integrirana umetniška praksa« in združuje vse vizualne prakse v skladu s projektom zastavljenih individualnih študentovih ciljev. Polje medijske umetnosti študentu omogoča, da skozi svoje lastno delo vključuje video in nove medije v sliko, kip, prostorsko instalacijo in instalacijo na spletu. Študentu, ki si predmet izbere, je omogočeno vstopanje s pozicije njegove osnovne umetniške izkušnje (npr. slikarske ali kiparske) v spreminjanje novih medijev. Pogoj za vključitev v delo je lastno predhodno ustvarjanje ali raziskovanje na področjih razširjenih umetniških praks. V ta namen študent predloži portfolio s preteklimi likovnimi deli.

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Študent pri predmetu opazuje in spoznava optične zakonitosti vidnega sveta. Spoznava in analizira likovne elemente, metodično razvija risbe kot likovne govorice na osnovi risanja po naravi ter razvija kompleksna znanja likovnega jezika skozi uporabo različnih risarskih tehnik, materialov in orodij. Razvija občutek za obliko in prostor ter čut za estetiko. Nauči se risati dane motive, spozna pomen in vlogo risbe kot likovnega jezika, njene lastnosti in zakonitosti. Poleg tega študent razume pomen risbe v oblikovanju, pridobljeno znanje pa zna uporabiti pri vseh predmetih, kjer je potrebno obvladovanje risarskih veščin.

Spoznavanje osnovnih slikarskih metod na osnovah risarskih izkušenj iz prvega letnika. Študent spoznava optične učinke svetlobe, sence, tona in barve v naravi in prenašanje teh izkušenj v slikarski jezik. Pri predmetu se študenta spodbuja, da išče avtorske slikarske govorice, raziskuje kreativne interpretacije motiva ter spoznava slikarske tehnologije in postopke. Poleg tega razvija metode stilizacije v ilustraciji in spoznava principe modelacije in modulacije barve. Spozna vlogo barve in zakonitosti slikarskega izražanja v slikovnem polju, prostorske učinke barv, emocionalni in estetski pomen barve in izrazne možnosti likovnega izražanja v ilustraciji.

Podiplomski študijski program