izr. prof. dr. Grega Repovš

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Podiplomski študijski program

Pri predmetu se študent seznani z osnovnimi orodji, modeli in pristopi kognitivne psihologije, njeno interdisciplinarno vpetostjo (računsko modeliranje, kognitivna nevropsihologija in nevropsihiatrija, nevrofiziologija), z zaznavnimi sistemi, zaznavnim kodiranjem, psihofiziko, osnovnimi lastnosti in principi zaznavnih procesov, pozornostjo, zavedanjem, zavestjo. Cilj predmeta je slušatelje seznaniti z osnovnimi področji človeške kognicije, temeljnimi teoretskimi pristopi in modeli, ki jih pojasnjujejo ter raziskovalnimi paradigmami in metodološkimi orodji, ki omogočajo njihovo oblikovanje in preverjanje v okviru kognitivne psihologije. Študent je sposoben načrtovati in izvesti eksperiment ter interpretirati rezultate z disciplinarnega in interdisciplinarnega vidika. Sposoben je samostojnega načrtovanja, izvedbe in dokumentiranja znanstvenega dela.