prof. dr. Martin Germ

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Študent spozna ikonografijo kot eno temeljnih umetnostnozgodovinskih metod oz. disciplin in obvlada teoretična izhodišča za pravilno razumevanje in ustrezno strokovno interpretacijo vsebine likovnega dela. S poznavanjem temeljnih metodoloških pristopov ikonografije spremlja razvoj vsebin, izraženih v umetnosti od starega veka dalje, njihovo kontinuiteto, spremenljivost, oblikovanje novih tem ter njihovo vpetost v kulturnozgodovinsko okolje in čas. Razume načela vsebinske analize v širšem umetnostnozgodovinskem in interdisciplinarnem okviru. Študent zna zbirati, primerjati in vrednotiti podatke, razvija kritično razmišljanje in sposobnost povezovanja z drugimi vsebinskimi področji, obvladajo samostojno delo s strokovno literaturo in izgrajujejo zavest o pomenu umetnosti v družbi.