Interdisciplinarni doktorski študij HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE

LIKOVNE VEDE

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Študijske obveznosti programa so v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih je sprejel svet RS za visoko šolstvo, ovrednotene po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ETCS – European Credit Transfer System). S tem je omogočena direktna vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki sistem ECTS uporabljajo.

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela pouka v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Doktorski program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na različnih znanstvenih področjih. Področje, ki ga koordinira Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, je LIKOVNE VEDE.

 

REFERAT ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ:

Snežana Jurić Pangeršič (ODSOTNA)

Nadomešča jo: Barbara Kalan (po e-pošti barbara.kalan@aluo.uni-lj.si ali po telefonu 030 451 620)

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T+386 1 421 25 14; E Snezana.JuricPangersic@aluo.uni-lj.si

Splošni podatki o študiju

 

Doktorski študij na področju Likovne vede je zasnovan kot poglobitev in nadgradnja drugostopenjskih študijskih programov likovne umetnosti in likovnih ved. Njegov cilj je izobraževanje vrhunsko usposobljenih raziskovalcev/znanstvenikov/pedagoških delavcev, kompetentnih za mednarodno primerljivo in izmenljivo raziskovanje relevantnih teoretskih ter praktičnih problemov na širokem področju likovne umetnosti in njene konceptualne, historiografske ter heritološke infrastrukture.

Področje Likovne vede ponuja možnost tretjestopenjskega študija strokovne epistemologije, logike in metodologije na področju likovne teorije, umetnostne teorije, zgodovine in teorije konservatorstva-restavratorstva ter zgodovine in teorije oblikovanja, pri čemer je poudarek na sistematičnem spremljanju strokovne in metodološke baze teh ved (v zgodovinski in komparativni perspektivi), na preučevanju njihovih aktualnih paradigem, modelov in diskurzov, ki so vezani na dogajanja v likovni praksi ter na refleksiji raziskovalnega konteksta, na katerega zaradi kompleksnosti predmeta preučevanja vsaka od naštetih ved pri svojem raziskovanju nujno naleti v obliki bolj ali manj izražene potrebe po interdisciplinarni epistemično-metodološki sinergiji. Neposredni smisel takega usposabljanja je kontekstualizacija in s tem doktorandov celovitejši premislek konkretnih raziskovalnih problemov, hipotez in strategij, sekundarni smisel pa permanentna kritična refleksija raziskovalnih metod v doktorandovi stroki in njegovem individualnem raziskovanju ter dekonstrukcija operativnih samoumevnosti na obeh področjih, kar ima praviloma za posledico inovacije tako na problemski, na metodološki in, nenazadnje, na likovnopraktični ravni.

Študij je v celoti usklajen s strukturo in organizacijo interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje. Študent oziroma študentka določene usmeritve na področju Likovne vede vpiše dva temeljna predmeta (2 x 10 KT), dva izbirna doktorska seminarja (2 x 10 KT) in zunanji izbirni predmet (10 KT). Temeljna predmeta omogočata doktorandu poglobljeno razumevanje in operativno aplikacijo raziskovalne epistemike ter metodologije na področju izbrane usmeritve in uvid v operativne interdisciplinarne povezave znotraj generalne matrice strok na področju Likovnih ved. Doktorska seminarja ponujata možnost aktivnega sodelovanja nosilcev oz. izvajalcev temeljnih predmetov s študenti pri uvidevanju in definiranju relevantnega raziskovalnega problema, pri pripravi dispozicije njihove disertacije in še zlasti pri načrtovanju ter izvedbi znanstvenoraziskovalnega dela. Zunanji izbirni predmet izbere študent bodisi iz potrebe po epistemični poglobitvi bodisi iz potrebe po metodološki razširitvi in kontekstualizaciji svoje raziskovalne infrastrukture; izbere ga lahko iz nabora predmetov interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje ali zunaj programa bodisi na drugih članicah Univerze v Ljubljani, na eni od slovenskih univerz ali na eni od priznanih tujih univerz, s čimer dobi možnost raziskovalnega dela v tujini in možnost spoznavanja različnih raziskovalnih praks. Največji delež doktorskega študija (180 KT) pa poteka v obliki individualnega raziskovalnega dela, v okviru katerega kandidat pod vodstvom mentorja pripravlja doktorsko disertacijo ter v praksi razvija in aplikativno verificira splošne in predmetnospecifične kompetence, predpisane s programom in učnimi načrti.

 

Predstavitev področij in predmetov:

Likovna teorija Metodologija likovnega in likovnoteoretskega raziskovanja prof. dr. Jožef Muhovič
Metode likovnih ved izr. prof. dr. Uršula Berlot Pompe
Umetnostna teorija Zgodovinski in sodobni vidiki umetnostne teorije in prakse izr. prof. dr. Nadja Zgonik
Teorije umetnosti in umetnostnozgodovinske interpretacije doc. dr. Rebeka Vidrih
Zgodovina in teorija konservatorstva-restavratorstva Temelji raziskav v konservatorstvu-restavratorstvu doc. dr. Blaž Šeme
Metode likovnih ved izr. prof. dr. Uršula Berlot Pompe
Zgodovina in teorija oblikovanja Aktualni pogledi na zgodovino, teorijo in kritiko v oblikovanju izr. prof. dr. Petra Černe Oven
Metode likovnih ved izr. prof. dr. Uršula Berlot Pompe

Kako se vpišem

 

V študijskem letu 2021/22 so na interdisciplinarnem doktorskem študiju 3. stopnje Humanistika in družboslovje, področje Likovne vede, razpisana 4 mesta.

Prijave na razpis bodo potekale preko spletne aplikacije eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/?lang=sl) v dveh prijavnih rokih:

– 1. rok: do vključno 9. junija 2021 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),

– 2. rok: do vključno 20. avgusta 2021 (državljani Slovenije in državljani EU).

Drugi rok bo razpisan v primeru, če bodo po zaključenem prvem roku še ostala prosta vpisna mesta.

Kandidati za vpis morajo najkasneje do navedenih prijavnih rokov izpolniti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/). Na tej spletni strani so objavljena tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijave za vpis.

Celoten razpis je objavljen na https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/razpis2122.

Informativni dan bo 20. 5. 2021 ob 17. uri, na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

Vpis: najkasneje do 30. 9. 2021.

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo za vpis preko informacijskega sistema eVŠ oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani in vsa k vlogi zahtevana dokazila in priloge.

Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr.

Šolnina za doktorski študij za celoten program znaša 10.600,00 EUR, in sicer:

  • šolnina za 1. letnik: 3.400 EUR
  • šolnina za 2. letnik: 2.600 EUR
  • šolnina za 3. letnik: 2.200 EUR
  • šolnina za 4. letnik: 2.400 EUR.

Sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov urejata Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novela Zakona o visokem šolstvu. Več informacij o sofinanciranju doktorskega študija na https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/financiranje/ .

 

Pedagogi

prof. dr. Uršula Berlot Pompe

Izobrazba: 2010: Doktorat znanosti, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani 2002: Magisterij umetnosti, Akademija za likovno umetnost, Univerza v Ljubljani 2000: DNSAP – diploma École Nationale Supérieure…

Več
prof. dr. Petra Černe Oven

Petra Černe Oven is a designer, teacher, theoretician and author with a special interest in typography, information design and visual communications design. Petra received a Typographic Excellence Award from the…

Več
prof. dr. Jožef Muhovič

Jožef Muhovič, rojen leta 1954 v kraju Sv. Lenart pri Gornjem Gradu, je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1977. Leta 1980 je zaključil specialko iz slikarstva…

Več
doc. dr. Blaž Šeme

Blaž Šeme, rojen leta 1974 v Kranju, je na ALUO diplomiral (1999) iz slikarstva, magistriral (2003) iz restavratorstva s temo Eruptivni pojavi v ometih stenskih slik in doktoriral (2005) iz…

Več
izr. prof. dr. Nadja Zgonik

Nadja Zgonik, rojena 1964 v Postojni, je 1988 diplomirala, 1993 magistrirala in 1997 z disertacijo Mit nacionalnega v slovenski likovni umetnosti doktorirala na Filozofski fakulteti. V letih 1986–1987 je delala…

Več

Smer: Interdisciplinarni doktorski študij HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Študijske obveznosti programa so v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih je sprejel svet RS za visoko šolstvo, ovrednotene po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ETCS – European Credit Transfer System). S tem je omogočena direktna vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki sistem ECTS uporabljajo.

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela pouka v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Doktorski program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na različnih znanstvenih področjih. Področje, ki ga koordinira Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, je LIKOVNE VEDE.

 

REFERAT ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ:

Snežana Jurić Pangeršič (ODSOTNA)

Nadomešča jo: Barbara Kalan (po e-pošti barbara.kalan@aluo.uni-lj.si ali po telefonu 030 451 620)

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T+386 1 421 25 14; E Snezana.JuricPangersic@aluo.uni-lj.si

URNIK ZA Interdisciplinarni doktorski študij HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.
Zonguldak Escort Ktahya Escort ankr Escort

Quali sono i segreti per avere una buona salute sessuale durante linvecchiamento? In realt le vitamine giocano un ruolo essenziale anche nel desiderio cialis senza la ricetta sessuale e nei casi di mancanza di libido. pensa a quanto diventi intrattabile ogni volta che stress e stanchezza hanno la meglio. es., depressione, ansia, Comprare Megalis Online Senza Ricetta stress, problemi di relazione) e/o esperienze insoddisfacenti (per esempio, a causa della mancanza di competenze sessuali o di scarsa comunicazione dei osu comprare levitra bisogni). Nel corso della storia, il cioccolato stato simbolo del desiderio, non solo a causa del suo gusto delizioso, ma per il suo potere di migliorare il viagra kamagra prezzo piacere sessuale. Esistono dei preservativi aromatizzati creati proprio per la fellatio: Ma ci sono ben altri modi per mostrare al vostro partner che cos' che vi eccita.

La thrapie par ondes de choc (low intensity ESWT) a ventuellement une indication pour lamlioration de la acheter clomid en ligne fonction rectile chez les patients avec dysfonction rectile. Avoir un petit pnis peut devenir un vritable acheter clomid pharmacie handicap. Un homme excit prsente une rection, et cest visible ; une femme dans le mme tat prouve des acheter cialis prix sensations dans le secret de son ventre, et cela passe inaperu. Parmi tous les changements sexuels physiologiques kamagra en ligne pas cher prvisibles et normaux, le principal et le plus traumatisant pour lhomme est certes la baisse de la spontanit de ses rections.

En effet, grce aux progrs techniques raliss dans les domaines des sciences de la vie et de la mdecine, les hpitaux gnrent pharmacie en ligne levitra et conservent quotidiennement dinnombrables donnes personnelles. La figure ci-dessous rsume cette analyse, avec classement en 3 levitra prix en france catgories des tudes en fonction de leurs risques de biais (faible, modr et lev) et risques relatifs correspondants: En viagra en pharmacie prix agissant sur la pompe, lutilisateur gonfle de liquide les cylindres placs dans les corps caverneux provoquant ainsi lrection. Le achat viagra professional troisime cylindre contient lurtre, le tube par lequel passent lurine et ljaculat, stend le long de la face infrieure du pnis.

Se davvero avessimo un istinto sessuale, significherebbe che sentiremmo il bisogno di sesso allo stesso modo in cui sentiamo il bisogno di cibo, di sonno o di vestiti caldi. Per questo prezzo cialis da 10 mg motivo, importante fare autocritica, analizzare le possibili cause dellinappetenza sessuale e risolverla con rimedi e tecniche naturali. dopo lamplesso avrete smaltito la coppa di levitra 20 mg costo fragole con panna a cui non avete saputo resistere! Oggi suggerisce Oliverio Ferraris ci sono molti libri per bambini che spiegano e illustrano com fatto il corpo umano, comprare cialis soft senza ricetta italia come sono gli organi sessuali, come avviene la riproduzione sessuale, ecc. Il grosso problema che lansia da prestazione sessuale si lega facilmente a tutte le altre disfunzione acquistare cialis generico in farmacia sessuali. Questo atteggiamento secondo psicologi a Torino contribuisce a confondere le idee dei bambini e ad incrementare la convinzione che del sesso non bisogna parlare e non bisogna saperne troppo.

Le persone che fanno uso di alcol, nicotina e cocaina hanno frequentemente problemi di erezione. se la dieta scorretta le prestazioni sotto le lenzuola calano. Agli uomini consiglia Generic Viagra Prezzo Farmacia Italia di aiutare nei lavori di casa in modo che le donne, a letto, non siano dopo cos stanche. Con queste compresse sarai pi eccitato, il tuo desiderio sessuale sar molto pi alto ed il acquistare propecia on line sesso ti piacer di pi. Questo allegro turn over nemaspermico porta luomo ad avere nel proprio eiaculato spermatozoi sempre pi giovani, vale a dire, sebbene numericamente acquistare propecia minori, con DNA sempre meno danneggiato e quindi meglio utilizzabile durante la fecondazione. Oltreoceano, invece, gli Aztechi attribuivano al cioccolato (il cibo degli Dei) viagra basso prezzo propriet atte a risvegliare lappetito e il vigore sessuale. problemi sesso piu comuni secondo esperti - Gli esperti hanno individuato i problemi pi comuni nella vita sessuale delle coppie.