O ALUO

ALUO deluje pod okriljem Univerze v Ljubljani. Ponaša se z dolgoletno tradicijo. Ustanovljena je bila 27. oktobra 1945 kot Akademija upodabljajočih umetnosti, na kateri je potekal študij slikarstva in kiparstva. V času obstoja je akade­mija večkrat spremenila ali dopolnila svoje ime, skladno z razvojem pa se je tudi širila. Leta 1984 se je študij razširil na področje industrijskega oblikovanja in oblikovanja vizualnih komunikacij, dobrih deset let pozneje pa še na področje konservatorstva – restavratorstva.

Danes poteka študij na petih oddelkih ALUO, ki zajemajo področja likovne umetnosti, konservatorstva – restavratorstva in oblikovanja.

Študij se izvaja v manjših skupinah, v katerih z individualnim pristopom prek konzultacij, korektur, diskusij in seminarjev razvijamo študentovo kreativnost in inovativnost ter poudarjamo pomen in vlogo svojih strok v širšem družbenem kontekstu, da bi gradili na odgo­vornosti posameznikov.

Študij je dopolnjen s teoretičnimi vsebinami in tehnično-tehnološkimi znanji.

Glede na to, da smo med šolami z naše univerze blizu vrha po mednarodni izmenjavi študentov, je treba poudariti, da gradimo sodelovanje s tujimi partnerji na področju izmenjave in vključevanja študentov v projekte, razstave, natečaje, konference itn.

poslanstvo in vizija

Poslanstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje

UL ALUO izobražuje kritično misleče ustvarjalce, usposobljene za samostojno vodenje nalog na področjih umetnosti, oblikovanja, znanosti in podjetništva.

Je vodilna nacionalna univerzitetna izobraževalna ustanova na področjih likovnih umetnosti, restavratorstva in oblikovanja.

Kot organizacija je zavezana k prepoznavanju in reševanju družbenih izzivov z namenom ustvarjanja sprememb in spodbujanja razvoja.

V danih prostorskih in materialnih okvirih se akademija opira na preizkušene in premišljene celostne metode poučevanja in raziskovanja, katerih poglavitni cilj je kakovostno in na mednarodno primerljiv način vzpostavljati okvir lastne dejavnosti.

 

Vizija Akademije za likovno umetnost in oblikovanje

Izvajanje privlačnega študijskega programa

Akademija bo izvajala merljivo najbolj kakovosten študijski proces v regiji. Temeljil bo na tradiciji šole in kritičnem prenosu sodobnih pristopov ter v ospredje postavil uspešnost študenta.

Promocija programa in strokovnih področij Akademije

Akademija bo imela pozitiven sloves in pozicijo prve izbire v regiji. Študij bo imel visok ugled in zanimanje, ki vsako leto omogoči selekcijo talentov. Ustvarjalno razmišljanje bo v nacionalnem prostoru imelo status strateško pomembne kompetence.

Razvoj platforme, ki diplomantom omogoča vzpostavitev v družbi

Zaradi oprijemljivih in v družbi prepoznavnih kompetenc bo uspešnost študentov Akademije opazna. Z uvajanjem fleksibilnih oblik izobraževanja bo Akademija skrbela za pretok znanj med generacijami.

Odličnost pedagoškega in raziskovalnega dela

Kriteriji kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela na Akademiji bodo jasni. Opredeljeni bodo pedagoški principi, procesi izmenjave izkušenj in znanj ter vloga pedagogov pri zagotavljanju aktualnosti študija.

Sodobno organizirano podporno okolje

Zagotovljena bo učinkovita podpora pedagoškim in raziskovalnim procesom. Omogočeno bo doseganje visokih standardov dela in izvajanja  projektov na Akademiji. Vzpostavljena klima spoštovanja dogovorov in različnosti med področji bo imela opazne sinergijske učinke.

Sistematično upravljanje Akademije

Organizacijska struktura bo vse vidike Akademije na vseh ravneh povezala v strateško vodeno in dobro sodelujočo organizacijo.

Enakopravna vloga znotraj UL

Akademija bo imela status članice, ki proaktivno in avtonomno deluje v okviru UL s programi, ki so privlačni tudi za ostale članice.

Sodobna prostorska in informacijska infrastruktura

Akademija bo vzpostavila sodobno okolje za pedagoško in raziskovalno delo, ustvarjanje, raziskovanje in razvoj strokovnih področij.

Zgodovina

Akademija za likovno umetnosti in oblikovanje (ALUO) je najstarejša slovenska visokošolska ustanova za poučevanje likovnih umetnosti in oblikovanja, ki leta 2015 praznuje sedemdesetletnico obstoja. Deluje v sklopu Univerze v Ljubljani (UL). Ustanovljena je bila takoj po koncu druge svetovne vojne, 27. oktobra 1945. S tem dejanjem so se izpolnila večdesetletna prizadevanja slovenskih likovnih umetnikov, ki so do tedaj študirali v tujini (Dunaj, München, Praga, Zagreb), da bi imeli svojo akademijo.

V časih povojne obnove in vseh dinamičnih sprememb v drugi polovici 20. stoletja je odločujoče zaznamovala zgodovino slovenske umetnosti, saj se je na njej šolala velika večina v Sloveniji delujočih slikarjev, kiparjev, oblikovalcev in restavratorjev, pa tudi profesorjev, ki danes poučujejo na njej. ALUO je bila aktivna sooblikovalka vseh bistvenih dogodkov v zgodovini slovenske umetnosti. Njeni profesorji so prispevali k hitrejšemu prelomu s socialističnim realizmom, sodelovali pri ustanovitvi ljubljanskega grafičnega bienala leta 1955 in temeljno prispevali k razvoju Ljubljanske grafične šole. Uspehi slovenske grafike so v šestdesetih letih prispevali k temu, da je ljubljanska Akademija postala študijski center jugoslovanske grafike. Tudi konceptualizem in skupina OHO ter potem retroavantgarda s skupino Irwin, sta gibanji, ki sta se začeli med študenti na ALUO.

Pomemben razvojni korak v prizadevanjih za profesionalizacijo in razcvet slovenskega oblikovanja je bil opravljen leta 1984, ko je bil ustanovljen Oddelek za oblikovanje, ki je danes sestavljen iz Oddelka za industrijsko in unikatno oblikovanje in Oddelka za vizualne komunikacije. Od leta 1996 deluje samostojni Oddelek za restavratorstvo.

Prvič se je zamisel, da bi visokošolsko umetniško izobraževanje na UL potekalo v novi skupni zgradbi akademij, porodila rektorjem treh akademij v začetku leta 1946. Vnovič so jo obudila prizadevanja akademij po letu 2004. Zamisli, kakšna naj bi bila najustreznejša rešitev prostorske problematike umetniškega študija na UL, se še vedno krešejo, na akademiji pa upamo na rešitev, ki bo čim hitreje omogočila, da bodo prostorski pogoji za pedagoško delo olajšali stik s sodobnim dogajanjem na področju umetniških ustvarjalnih praks.

 

KRONOLOGIJA

 

1944 

Slovenski umetniki, partizani so začeli na osvobojenem ozemlju v Beli krajini snovati idejo o ustanovitvi slovenske akademije za likovno umetnost.

 

1945 

Akademija upodabljajočih umetnosti (AUU) je bila ustanovljena z uredbo Narodne vlade Slovenije, sprejeto 8. oktobra in objavljeno 27. oktobra v Uradnem listu SNOS in NVS, št. 47.

7. novembra 1945 je bila v stanovanju Božidarja Jakca na Ciril-Metodovem trgu 21/IV prva seja AUU v zasedbi: Nikolaj Pirnat, France Mihelič, Božidar Jakac, Slavko Pengov (zapisnikar), Gojmir Anton Kos in Boris Kalin. Nekaj dni pred tem, 5. novembra, je minister za prosveto Ferdo Kozak imenoval omenjene za redne profesorje. Božidar Jakac je postal prvi rektor, Gojmir Anton Kos pa prorektor in odgovorni za finance.

Prvi sprejemni izpiti so potekali med 3. in 7. decembrom, vpisovanje prvih študentov na novo ustanovljeno akademijo pa 15. decembra 1945.

1. 7. novembra 1945 je bila v stanovanju Božidarja Jakca na Ciril Metodovem trgu 21/IV prva seja AUU v zasedbi Nikolaja Pirnata, Franceta Miheliča, Božidarja Jakca, Slavka Pengova (zapisnikar), Gojmirja Antona Kosa in Borisa Kalina.

Sprejemni izpiti so potekali med 3. in 7. decembrom, vpisovanje prvih študentov na novo ustanovljeno AUU v severnem krilu Poljanske gimnazije pa 15. decembra 1945. Na vpis čakajo Vladimir Lakovič, Ivan Seljak Čopič, Julijan Renko in Alojz Lavrič, poleg tajnik Vladimir Koch.

Študentsko delo pri urejanju novih prostorov AUU, ki ga nadzoruje prof. B. Kalin. Konec leta 1945.

Montaža napisne table na Strossmayerjevi 1. Konec leta 1945.

1946

Redni pouk se je začel 14. januarja 1946 v prirejenih prostorih nekdanje licejske knjižnice v severnem krilu Poljanske gimnazije na Strossmayerjevi ulici na Poljanah in je februarja polno zaživel. Do leta 1947 so bili dodatno urejeni še prostori na podstrešju v istem poslopju.

Zamisel, da bi visokošolsko umetniško izobraževanje teklo v novi zgradbi treh akademij so poskušali uresničiti rektorji treh umetniških akademij v začetku leta 1946.

Profesorski zbor v novi akademiji: B. Kalin, G. A. Kos, F. Mihelič, N. Pirnat in S. Pengov ter tajnik V. Koch. Januar 1946.

V slikarskem ateljeju. 1946.

Izdelava figure slikarja za prvomajsko parado: Julijan Renko. 1946.

1947

Leta 1947 je bil na AUU uveden specialistični (podiplomski) študij na področju slikarstva, kiparstva in grafike.

 

1948

Od leta 1948 dalje se je študij začenjal z obveznim pripravljalnim letnikom, tako da je je vse do leta 1959 študij skupaj s »pripravljalko« na AUU trajal pet let.

 

1954

Uveden specialistični študij restavriranja in konserviranja.

Prva ekskurzija študentov AUU v tujino, na beneški bienale. Pomagajo jo organizirati študenti sami. Spremlja jih honorarni prof. umetnostne zgodovine Fran Šijanec.

Prepoved samostojnega razstavljanja ali nastopanja na razstavah, ki jih ni pripravila AUU, preneha veljati.

Udarniško delo profesorjev ob izkopavanju temeljev za novo akademijo na Stossmayerjevi: Marij Pregelj in S. Pengov. 1954.

Skupinski posnetek s prof. F. Šijancem na trgu San Marco. 1954.

1955  

Prva redno zaposlena profesorica je bila od 1. februarja leta 1955 dalje dr. Jelisava (Špelca) Čopič, ki je poučevala umetnostno zgodovino.

 

1956

Diplomske izpite so na akademiji uvedli leta 1956 kot edini v Jugoslaviji. V teh letih so slikarji dobili v roke čopič šele po treh letih študija. Vse dotlej so se smeli posvečati le risbi.

Razstava 10 let Akademije upodabljajočih umetnosti v Jakopičevem paviljonu, od 6. do 15. junija 1956.

Razstava 10 let Akademije upodabljajočih umetnosti v Jakopičevem paviljonu, od 6. do 15. junija 1956.

Profesorski zbor: stojijo profesorji Riko Debenjak, grafični laborant Ivan Ogrin, Slavko Pengov, Nikolaj Omersa, Špelca Čopič, Boris Fakin (Igor Torkar), tajnica Pia Vavpotič, Mirko Šubic, Karel Putrih, Maksim Sedej, Zdenko Kalin in Marij Pregelj, sedijo Gojmir Anton Kos, Boris Kalin, Gabrijel Stupica, Božidar jakac in France Mihelič. 1956.

1959

Od letnika 1959/60 opuščen pripravljalni letnik zaradi zakonsko določenega skrajšanja visokošolskega študija.

Leta 1959 je dobila akademija nove prostore v nekdanji osnovni šoli Vrtača na Erjavčevi cesti. Pouk je v tem obdobju potekal na treh koncih: rektorat z upravo, tehničnimi oddelki in delom učilnic je bil na Vrtači, v Poljanski gimnaziji so ostali višji letniki slikarstva in oddelek za grafiko, restavratorsko-konservatorski oddelek je ostal v Narodni galeriji.

 

1960   

Prvi od diplomantov ljubljanske AUU, ki je začel poučevati na njej, je bil kipar Drago Tršar, ki je prišel na oddelek za kiparstvo 1. januarja 1960 kot asistent po smrti prof. Frančiška Smerduja leta 1959.

 

1961 

Začetek gradnje novega trakta AUU na Erjavčevi cesti po načrtih arhitekta Vinka Glanza in adaptacija starega trakta.

Na prvi seji akademijskega sveta AUU v Ljubljani 27. novembra 1961 v razširjenih prostorih na Erjavčevi cesti so odobrili predlog za preimenovanje Akademije upodabljajočih umetnosti v Akademijo likovnih umetnosti.

 

1962

Oktobra selitev v novozgrajene prostore, ki še vedno ne zadoščajo za vse potrebe akademije.

Selitev na Erjavčevo cesto in projekt novega trakta AUU po načrtih Vinka Glanza in adaptacija starega arhitekta. 1962.

Selitev na Erjavčevo cesto in projekt novega trakta AUU po načrtih Vinka Glanza in adaptacija starega arhitekta. 1962.

1963

Preimenovanje v Akademijo za likovno umetnost je bilo potrjeno z objavo v Uradnem listu LRS leta 1963.

 

1965    

Na akademijski seji 26. junija 1965 je bil sprejet sklep o ustanovitvi galerijske zbirke, da bi s tem počastili 20-letnico obstoja ALU. Leta 1966 so bila zbrana prva dela in marca 1966 je bila Galerija ALU slovesno odprta. Ob tej priložnosti so bila predstavljena dela pedagogov in prve generacije diplomantov. Razprava o oblikovanju akademijske zbirke je bila prvič aktualna že veliko prej, na seji 7. decembra 1949.

Proslava 70-letnice Božidarja Jakca, prvega rektorja AUU, v PEN-klubu pri Mikliču: nagovor G. Stupice, poleg Tatjana in Božidar Jakac. 1969.

Proslava 70-letnice Božidarja Jakca, prvega rektorja AUU, v PEN-klubu pri Mikliču: nagovor G. Stupice, poleg Tatjana in Božidar Jakac. 1969.

Avgust Černigoj na obisku na ALU: F. Kokalj, A. Jemec, A. Černigoj, M. Pogačnik, M. Tršar in študent Stanko Hrovatič. C. 1973.

1975

ALU je postala članica Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Zdaj je ne vodi več rektor, pač pa dekan.

Ob 30-letnici ALU je izšel zbornik (link na pdf).

 

1979

Prva diploma iz videa na ljubljanski ALU.

Restavratorski in konservatorski atelje. 1982.

Prof. S. Tihec v kiparskem ateljeju IV. letnika generacije 1981/82: na profesorjevi desni Jože Vrščaj. 1982.

1984

27. junija je bil sprejet sklep o uvedbi VIP Oblikovanje in v študijskem letu 1984/85 je stekel nov študijski program.

 

1985

Do leta 1985 je na ALU diplomiralo 842 študentov na dodiplomskem in 246 na podiplomskem študiju. Profesorski zbor na akademiji je zdaj sestavljen skoraj izključno iz njenih diplomantov.

 

1987  

Februarja 1987 je bil na ALU uveden študij videa – najprej kot izbirni predmet za študente na Oddelku za oblikovanje. Leta 1989 je postal redni predmet pri študiju umetniških smeri. Ljubljanska ALU je bila prva akademija v tedanji Jugoslaviji, ki je uvedla poučevanje videa.             Uveden je bil predmet Fotografija, vendar samo za študente oblikovanja.

 

1989   

Za študente oblikovanja je bil uveden predmet Ilustracija.

 

1992   

V začetku leta je Oddelek za oblikovanje dobil nove prostore v opuščeni tovarni Utensilia na Dolenjski cesti 83, kamor se je v celoti preselil. Pred tem je pouk potekal na dveh lokacijah, na matični lokaciji ALU na Erjavčevi cesti 23 in na podstrešju Dijaškega doma Ivan Cankar na Poljanah.

Profesorji in sodelavci na Oddelku za oblikovanje na dvorišču novo pridobljenih prostorov za pouk v nekdanji tovarni Utensilia: Zdravko Papič, dekan Tomaž Brejc, Radovan Jenko, predstojnik Peter Skalar, Milan Pajk, Stane Bernik, Romana Lesnika, Lucijan Bratuš, Ranko Novak, Petar Dabac, Marjan Gnamuš, Jože Barši, Lujo Vodopivec, Grega Košak, Emerik Bernard, tajnica Špela Rojec, Tomaž Kržišnik, Igor Rehar, Lojze Logar, Franc Novinc, Georg Gedl, Vladimir Pezdirc, Saša Mächtig in Bogoslav Kalaš. 1992.

1995    

Izšel je zbornik ob 50-letnici ALU (link na pdf).

 

1996   

30. januarja 1996 je bilo sprejeto soglasje o uvedbi VIP Restavratorstvo in od študijskega leta 1996/97 dalje ga je bilo mogoče na ALU samostojno študirati.

Podiplomski študij se je na vseh smereh na ALU preobrazil iz specialističnega v magistrskega. Priznana je bila enakovrednost nekdanjih specialističnih nazivov z magistrskimi.

 

1998 

Oddelek za restavratorstvo je dobil prostore za delovanje v ateljejih na Svetčevi ulici 2.

 

2001  

Oddelek za restavratorstvo se je razširil še na novo lokacijo in deluje še v stavbi Rektorata UL.

 

2002 

Akademski zbor ALU je 27. junija 2002 na predlog Oddelka za oblikovanje izglasoval sklep o preimenovanju ALU v Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO). Senat ALU je ta sklep potrdil 2. aprila 2003.

 

2004    

Organizirana je bila prva Triada kot širši javni protest treh akademij zaradi nerešene prostorske problematike umetniških akademij ljubljanske Univerze. Potekala je kot zasedba Univerze, protestni javni shod pred Državnim zborom RS, kulturno-umetniški dogodek na Prešernovem trgu, pohodi po mestu …

Razpisan je javni mednarodni arhitekturni natečaj za zgradbo treh umetniških akademij.

 

2005    

Razstava nagrajenih natečajnih osnutkov za projekt novih umetniških akademij v Ljubljani na Rektoratu UL je bila odprta 23. junija 2005. Arhitekturni biro Ravnikar Potokar je dobil v prvem krogu  za projekt 3. nagrado, v drugem, ki se je zaključil 2006, pa je postal to zmagoviti projekt.

Obiskovalci na odprtju razstave nagrajenih natečajnih osnutkov za projekt novih umetniških akademij v Ljubljani na rektoratu UL. 23. junij 2005.

2006    

Po tem ko je 22. marca senat Univerze v Ljubljani potrdil preimenovanje se je Akademija za likovno umetnost 30. marca s potrditvijo v Državnem zboru RS preimenovala v Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje.

Ob 60-letnici ALUO je izšel zbornik. (link na pdf)

 

2009    

Uvedena je oblika bolonjskega študija na študijskih smereh: Slikarstvo, Kiparstvo, Konserviranje in restavriranje likovnih del, Industrijsko in unikatno oblikovanje in Oblikovanje vizualnih komunikacij, na katerih je mogoče vpisati enajst različnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, med njimi tudi Fotografijo, Ilustracijo, Interaktivno oblikovanje … Zdaj lahko študenti vpisujejo izbirne predmete s prav vseh študijskih smeri.

 

2012   

Uveden je drugostopenjski bolonjski študij na smeri Slikarstvo, naslednje leto pa še na ostalih smereh.

 

2013    

Oddelek za slikarstvo mora zaradi pomanjkanja prostora za potrebe drugostopenjskega študija najemati dodatne prostore v enem od poslopij nekdanje Tobačne tovarne.

 

2014 

Ob 30-letnici Oddelka za oblikovanje je izšel zbornik in je bilo organiziranih več dogodkov, mdr. razstava na ljubljanskem Kongresnem trgu. (link na pdf).

 

V zadnjih desetih letih (vključno 2005 do 2014) je na ALUO je na prvi stopnji diplomiralo 429 na predbolonjskih in 181 študentov na bolonjskih študijskih programih, 229 jih je magistriralo ter 9 doktoriralo na predbolonjskih študijskih programih.

 

 

 

 

Vodstvo akademije

Visokošolski učitelji in sodelavci

redni profesorji
izredni profesorji
docenti
asistenti
zunanji sodelavci

Službe

Referat za dodiplomski študij

URADNE URE

ponedeljek: 9.00 – 15.00 (po elektronski pošti barbara.kalan@aluo.uni-lj.si ali po telefonu 01 4212501 ali 030 451 620)
torek: 10.00 – 12.00
sreda: 14.00 – 17.00
četrtek: 10.00 – 12.00
petek: ni uradnih ur

Referat za podiplomski študij in mednarodno sodelovanje

URADNE URE

ponedeljek: 9.00 – 15.00 (po elektronski pošti jasmina.zajc@aluo.uni-lj.si ali po telefonu 01 4212502 ali 030 451 621)
torek: 10.00 – 12.00
sreda: 14.00 – 17.00
četrtek: 10.00 – 12.00
petek: ni uradnih ur

Referat za doktorski študij

Nadomešča jo: Barbara Kalan (REFERAT ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ)

Ekonomat in služba za javna naročila
Tajništvo oddelkov za oblikovanje

URADNE URE

ponedeljek: 9.00 – 15.00 (po elektronski pošti urska.vavpotic@aluo.uni-lj.si ali po telefonu 01 4212520 ali 041 629 675)
torek: 10.00 – 12.00
sreda: 10.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00
četrtek: 10.00 – 12.00
petek: ni uradnih ur

Vzdrževanje prostorov akademije (Erjavčeva cesta)
Vzdrževanje prostorov akademije (Dolenjska cesta)

Organigram

Študentski svet

Študentski svet UL ALUO je organ Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom o delovanju ŠS. Člani Študentskega sveta so izvoljeni predstavniki študentov.

Študentski svet obravnava, in daje pristojnim organom UL ALUO in Univerze, mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študenti lahko preko Študentskega sveta sodelujejo v organih UL ALUO, o posameznih zadevah podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe.

 

ŠTUDENTSKI SVET UL ALUO 2021/2022

KONTAKT: ssvetaluo@gmail.com

Predsednica: ZALA URŠIČ, predstavnica smeri Restavratorstvo
Podpredsednik: ROK ČERNEZEL, predstavnik smeri Fotografija

DORA RUPČIČ, predstavnica smeri Grafično oblikovanje
ISIDORA TODORIĆ, predstavnica smeri Kiparstvo
ANAMARIJA POCRNJIČ, predstavnica smeri Ilustracija
ANŽE JENKO, predstavnik smeri Industrijsko oblikovanje
SARA KRIŽAJ, predstavnica smeri Slikarstvo
AJDA ZUPAN, predstavnica smeri Video, animacija in novi mediji
META MRAMOR, predstavnica smeri Unikatno oblikovanje

 

SENAT:
ANAMARIJA POCRNJIČ,
DORA RUPČIČ,
ANŽE JENKO

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE:
ANŽE JENKO

UPRAVNI ODBOR:
AJDA ZUPAN

KOMISIJA ZA KAKOVOST:
SARA KRIŽAJ

AKADEMSKI ZBOR:
META MRAMOR,
ANAMARIJA POCRNJIČ,
DORA RUPČIČ,
ISIDORA TODORIĆ

dokumenti študentskega sveta

Dokumenti

naši podatki
poslanstvo in vizija
katalog
poslovna porocila
pravilniki
ceniki
seznam predavanj
zborniki
dokumenti za študente
Zonguldak Escort Ktahya Escort ankr Escort

Quali sono i segreti per avere una buona salute sessuale durante linvecchiamento? In realt le vitamine giocano un ruolo essenziale anche nel desiderio cialis senza la ricetta sessuale e nei casi di mancanza di libido. pensa a quanto diventi intrattabile ogni volta che stress e stanchezza hanno la meglio. es., depressione, ansia, Comprare Megalis Online Senza Ricetta stress, problemi di relazione) e/o esperienze insoddisfacenti (per esempio, a causa della mancanza di competenze sessuali o di scarsa comunicazione dei osu comprare levitra bisogni). Nel corso della storia, il cioccolato stato simbolo del desiderio, non solo a causa del suo gusto delizioso, ma per il suo potere di migliorare il viagra kamagra prezzo piacere sessuale. Esistono dei preservativi aromatizzati creati proprio per la fellatio: Ma ci sono ben altri modi per mostrare al vostro partner che cos' che vi eccita.

La thrapie par ondes de choc (low intensity ESWT) a ventuellement une indication pour lamlioration de la acheter clomid en ligne fonction rectile chez les patients avec dysfonction rectile. Avoir un petit pnis peut devenir un vritable acheter clomid pharmacie handicap. Un homme excit prsente une rection, et cest visible ; une femme dans le mme tat prouve des acheter cialis prix sensations dans le secret de son ventre, et cela passe inaperu. Parmi tous les changements sexuels physiologiques kamagra en ligne pas cher prvisibles et normaux, le principal et le plus traumatisant pour lhomme est certes la baisse de la spontanit de ses rections.

En effet, grce aux progrs techniques raliss dans les domaines des sciences de la vie et de la mdecine, les hpitaux gnrent pharmacie en ligne levitra et conservent quotidiennement dinnombrables donnes personnelles. La figure ci-dessous rsume cette analyse, avec classement en 3 levitra prix en france catgories des tudes en fonction de leurs risques de biais (faible, modr et lev) et risques relatifs correspondants: En viagra en pharmacie prix agissant sur la pompe, lutilisateur gonfle de liquide les cylindres placs dans les corps caverneux provoquant ainsi lrection. Le achat viagra professional troisime cylindre contient lurtre, le tube par lequel passent lurine et ljaculat, stend le long de la face infrieure du pnis.

Se davvero avessimo un istinto sessuale, significherebbe che sentiremmo il bisogno di sesso allo stesso modo in cui sentiamo il bisogno di cibo, di sonno o di vestiti caldi. Per questo prezzo cialis da 10 mg motivo, importante fare autocritica, analizzare le possibili cause dellinappetenza sessuale e risolverla con rimedi e tecniche naturali. dopo lamplesso avrete smaltito la coppa di levitra 20 mg costo fragole con panna a cui non avete saputo resistere! Oggi suggerisce Oliverio Ferraris ci sono molti libri per bambini che spiegano e illustrano com fatto il corpo umano, comprare cialis soft senza ricetta italia come sono gli organi sessuali, come avviene la riproduzione sessuale, ecc. Il grosso problema che lansia da prestazione sessuale si lega facilmente a tutte le altre disfunzione acquistare cialis generico in farmacia sessuali. Questo atteggiamento secondo psicologi a Torino contribuisce a confondere le idee dei bambini e ad incrementare la convinzione che del sesso non bisogna parlare e non bisogna saperne troppo.

Le persone che fanno uso di alcol, nicotina e cocaina hanno frequentemente problemi di erezione. se la dieta scorretta le prestazioni sotto le lenzuola calano. Agli uomini consiglia Generic Viagra Prezzo Farmacia Italia di aiutare nei lavori di casa in modo che le donne, a letto, non siano dopo cos stanche. Con queste compresse sarai pi eccitato, il tuo desiderio sessuale sar molto pi alto ed il acquistare propecia on line sesso ti piacer di pi. Questo allegro turn over nemaspermico porta luomo ad avere nel proprio eiaculato spermatozoi sempre pi giovani, vale a dire, sebbene numericamente acquistare propecia minori, con DNA sempre meno danneggiato e quindi meglio utilizzabile durante la fecondazione. Oltreoceano, invece, gli Aztechi attribuivano al cioccolato (il cibo degli Dei) viagra basso prezzo propriet atte a risvegliare lappetito e il vigore sessuale. problemi sesso piu comuni secondo esperti - Gli esperti hanno individuato i problemi pi comuni nella vita sessuale delle coppie.