Jure Mikuž

Jure Mikuž was born in 1949 in Ljubljana, where he graduated in 1972 in art history and history. Between 1972 and 1974 he was the curator of the art collection at the Museum of People’s Revolution, Slovenia, and later, until 1986, a curator/researcher at the Museum of Modern Art in Ljubljana. In 1975 he completed his Master’s thesis at the Faculty of Arts in Ljubljana, entitled Non-Figurative Elements in the Slovenian Painting of the 16th Century, and in 1983, he finished his doctoral degree with a theses entitled Slovenian Modern Painting and Western Art: from the break-up with socialist realism  to conceptualism. Between 1986 and 1992 he was director of the Museum of Modern Art in Ljubljana. In 1992, he was habilitated as an associated professor at the University of Ljubljana. In 1992–1993 he was, for a short time, Deputy Minister of Culture of the Republic of Slovenia, and in 1993–1994 he studied in Paris with the aid of the Paul Getty Grant Programme. Since 1996 he has been a professor at the ISH and since 2001 a full professor and the Head of the programme for Historical Anthropology and the course in Historical Anthropology of Fine Art. In 1998 he was invited to Getty’s Summer Institute for Visual and Cultural Studies at the University of Rochester, New York, USA. In 1999–2005 he was, three times, invited as a visiting professor to the EHESS, Paris, and in 2001, to the MSH, Paris. In 2010 he was habilitated as a full professor at the UL where he teaches theoretical subjects at ALUO. He published about 800 works, including 15 books. In addition, he has performed many other tasks. The Scientific-Research Council for Humanities of the ARRS recognised his book Le sang et le lait as one of the outstanding scientific achievements in 2013.

REFERENCES 2008–2013

Izvirni znanstveni članki

 • MEDEN-KLAVORA, Vlasta, MIKUŽ, Jure. Pigro: an “absolute individualist” and his portrait studies. Psychiatria Danub., 2011, vol. 23, no. 3, str. 275–280, ilustr. [COBISS.SI-ID 1485453]
 • MIKUŽ, Jure. Dubuffetovi Zidovi. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2009, let. 11, št. 1, str. 123–140. [COBISS.SI-ID 1451405]
 • MIKUŽ, Jure. Razvoj in dosežki zgodovinske antropologije. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2009, let. 11, št. 2, str. 57–104. [COBISS.SI-ID 1458317]

Samostojni znanstveni sestavki ali poglavje v monografski publikaciji

 • MIKUŽ, Jure. The role of the sculpture in Fritz Lang’s films: first German period, 1919–1933. V: La escultura en Fritz Lang. Madrid: Fundación Luis Seoane: Maia, 2008, str. 267–280. [COBISS.SI-ID 1420429]
 • MIKUŽ, Jure. 1890–1920 : francoski impresionizem kot kontekst in kot kanon. V: JAKI, Barbara (ur.), SMREKAR, Andrej (ur.), BREŠČAK, Mateja (ur.), BOBIČ, Pavlina. Slovenski impresionisti in njihov čas 1890–1920 : [Narodna galerija, Ljubljana, 23 april 2007 [i.e. 2008]-8. februar 2009], (Knjižnica Narodne galerije). Ljubljana: Narodna galerija, 2008, str. 46–56, ilustr. [COBISS.SI-ID 1387917]

Znanstvene monografije

 • MIKUŽ, Jure. Poti k razumevanju podobe, (Zbirka Apes). Ljubljana: Studia humanitatis, 2014. 192 str. ISBN 978-961-6798-43-3. [COBISS.SI-ID 274648320]
 • MIKUŽ, Jure, KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Le sang et le lait dans l’ imaginaire médiéval, (Opera Instituti Artis Historiae). Ljubljana: Založba ZRC, 2013. ISBN 978-961-254-484-3. http://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/jure_mikuz_le_sang_et_lait_0.pdf. [COBISS.SI-ID 268792576]
 • MIKUŽ, Jure, KOVAČIČ, Nataša (ur.), SIMONČIČ, Alenka (ur.). Pogledati – gledati, videti – uvideti : zgodovinsko-antropološke študije. Ljubljana: Narodna galerija, 2011. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-27-3. [COBISS.SI-ID 257524480]
 • MIKUŽ, Jure. Mušičeve Žale, (Zbirka Vodniki k arhitekturi, 2). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2009. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-268-000-8. [COBISS.SI-ID 244985600]
 • MIKUŽ, Jure, GOSTIŠA, Lojze (ur.). Vnderschidliche geistliche vnd weltliche Kupfferstich, Original vnd Copayen, welche von vornemben Künstlern vnd Kupfferstechern inventirt, gezeichnet, vnd ins Kupffer gradirt, vnd gestochen als von Calot, Callignom, Stepha: della Bella, Bosse, vnd dergleichen, (Iconotheca Valvasoriana, zv. 14). Ljubljana: Fundacija Janez Vajkard Valvasor pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti; Zagreb: Zagrebška nadškofija, Biblioteka Metropolitana, 2008. 339 f., LXVII str., faks. ISBN 978-961-6242-81-3. [COBISS.SI-ID 238043648]
 • MIKUŽ, Jure, GOSTIŠA, Lojze (ur.). Vnderschidliche geistliche vnd weltliche Riß, vnd Zeichnungen, von vnderschidlichen Mahlern vnd Künstlern gueten vnd schlechten gezeichnet vnd gerissen, auch vnderschidliche Laub vnd Kräntter [sic] Blätter nach dem Leben abgetruckt, (Iconotheca Valvasoriana, zv. 17). Ljubljana: Fundacija Janez Vajkard Valvasor pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti; Zagreb: Zagrebška nadškofija, Biblioteka Metropolitana, 2008. 464, [1] f., XCIV str., faks. ISBN 978-961-6242-88-2. [COBISS.SI-ID 239099904]

Prispevek na konferenci brez natisa

 • MIKUŽ, Jure. Preobrazba Polifemovega pogleda v slikarstvu Marija Pregla (1913-1967) : [predavanje na mednarodnem simpoziju Mit in pogled, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 21. – 24. 5. 2014]. Ljubljana, 22. 5. 2014. [COBISS.SI-ID 3299950]
 • MIKUŽ, Jure. Marij Pregelj’s fifty illustrations for Homer’s Iliad and Odyssey from 1949-1951 as the starting point of Slovenian modernist painting : predavanje na Classics and Class, Greek and Latin behind the Iron Curtain, International Conference, Ljubljana, September 26 – 28, 2013. Ljubljana, 2013. http://www.classics.si/. [COBISS.SI-ID 3221870]

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program

Cilj predmeta je študenta, ki je do 3. letnika prejel temeljna znanja o umetnostnih razdobjih, ustvarjalcih in posameznih spomenikih, seznaniti s temeljnimi umetnostnozgodovinskimi in teoretskimi pristopi, ki so posredovana znanja omogočili. To ga bo pripravilo na zahtevno nalogo pisanja diplomske naloge prve stopnje. Pristopi novejših umetnostnih zgodovin temeljijo na analizi in interpretaciji tako umetniškega dela kot njegovega teoretskega in ideološkega konteksta. Predmet bo študenta usmeril pri odločitvi za enega od dveh obveznih izbirnih predmetov v 6. semestru, Umetnostno teorijo ali Likovno teorijo.

Podiplomski študijski program

Namen predmeta je seznaniti študenta z najširšimi civilizacijskimi, ideološkimi, političnimi, kulturnimi in drugimi osnovami, ki pogojujejo in opredeljujejo likovno ustvarjanje in njegove specifike. Pri tem študenti spoznajo novejše metodologije umetnostnozgodovinske vede, ki so se razvile s strukturalizmom, poststrukturalizmom, semiotiko, novo psihoanalizo, dekonstruktivizmom ipd. Naučijo se uporabe metodologije ob konkretnih umetnostnih spomenikih, pojavih, ustvarjalcih in razdobjih. Spoznavajo in razumevajo potrebo po analitičnem pristopu k ustvarjalnemu delu in njegovo umeščenost v najširši antropološki kontekst. S tem širijo svoja intelektualna obzorja in spoznavni potencial, kar jim pomaga naučiti se obvladovanja mehanizmov sodobnega sveta na samostojen raziskovalen način.

Kiparstvo
Dodiplomski študijski program

Cilj predmeta je študenta, ki je do 3. letnika prejel temeljna znanja o umetnostnih razdobjih, ustvarjalcih in posameznih spomenikih, seznaniti s temeljnimi umetnostnozgodovinskimi in teoretskimi pristopi, ki so posredovana znanja omogočili. To ga bo pripravilo na zahtevno nalogo pisanja diplomske naloge prve stopnje. Pristopi novejših umetnostnih zgodovin temeljijo na analizi in interpretaciji tako umetniškega dela kot njegovega teoretskega in ideološkega konteksta. Predmet bo študenta usmeril pri odločitvi za enega od dveh obveznih izbirnih predmetov v 6. semestru, Umetnostno teorijo ali Likovno teorijo.

Podiplomski študijski program

Namen predmeta je seznaniti študenta z najširšimi civilizacijskimi, ideološkimi, političnimi, kulturnimi in drugimi osnovami, ki pogojujejo in opredeljujejo likovno ustvarjanje in njegove specifike. Pri tem študenti spoznajo novejše metodologije umetnostnozgodovinske vede, ki so se razvile s strukturalizmom, poststrukturalizmom, semiotiko, novo psihoanalizo, dekonstruktivizmom ipd. Naučijo se uporabe metodologije ob konkretnih umetnostnih spomenikih, pojavih, ustvarjalcih in razdobjih. Spoznavajo in razumevajo potrebo po analitičnem pristopu k ustvarjalnemu delu in njegovo umeščenost v najširši antropološki kontekst. S tem širijo svoja intelektualna obzorja in spoznavni potencial, kar jim pomaga naučiti se obvladovanja mehanizmov sodobnega sveta na samostojen raziskovalen način.

Študent se pri predmetu spozna s pomembnimi prelomnicami v moderni in sodobni umetnosti ter si pridobi pregled nad umetniškimi praksami v razmerju do teoretičnih modelov, na katerih so utemeljene. Pri tem si pridobi poglobljen uvid v teoretične koncepte, ki določajo te modele, ter se spozna z aktualno relevantnimi metodologijami umetnostnega interpretiranja od družbene teorije umetnosti do psihoanalize in feministične umetnostne teorije ter semiotike in poststrukturalizma. Po vsebini se spozna z avantgardnimi in neoavantgardnimi gibanji, povezavami med eksistencializmom in likovno umetnostjo, totalitarizmi, politično in aktivistično umetnostjo, analitičnimi modeli umetniških praks (minimalizma, konceptualne umetnosti in primarnega slikarstva), geopolitičnimi razvojnimi shemami modernistične in postmodernistične umetnosti, z analizo slikovnega polja in kiparske transformacije od kipa do objekta in z ekstravaganco in razmerjem umetnine s kičem. Študent si na podlagi seznanitve z umetnostnimi modeli, ki vplivajo tudi na oblike aktualne umetnostne produkcije – posebej v povezavi s specifičnostmi, veljavnimi za naš prostor, pridobi razumevanje vzvodov, po katerih deluje likovna umetnost, in spozna družbene ter kulturne pogoje za svoje lastno delovanje.

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Študent se pri predmetu spozna s pomembnimi prelomnicami v moderni in sodobni umetnosti ter si pridobi pregled nad umetniškimi praksami v razmerju do teoretičnih modelov, na katerih so utemeljene. Pri tem si pridobi poglobljen uvid v teoretične koncepte, ki določajo te modele, ter se spozna z aktualno relevantnimi metodologijami umetnostnega interpretiranja od družbene teorije umetnosti do psihoanalize in feministične umetnostne teorije ter semiotike in poststrukturalizma. Po vsebini se spozna z avantgardnimi in neoavantgardnimi gibanji, povezavami med eksistencializmom in likovno umetnostjo, totalitarizmi, politično in aktivistično umetnostjo, analitičnimi modeli umetniških praks (minimalizma, konceptualne umetnosti in primarnega slikarstva), geopolitičnimi razvojnimi shemami modernistične in postmodernistične umetnosti, z analizo slikovnega polja in kiparske transformacije od kipa do objekta in z ekstravaganco in razmerjem umetnine s kičem. Študent si na podlagi seznanitve z umetnostnimi modeli, ki vplivajo tudi na oblike aktualne umetnostne produkcije – posebej v povezavi s specifičnostmi, veljavnimi za naš prostor, pridobi razumevanje vzvodov, po katerih deluje likovna umetnost, in spozna družbene ter kulturne pogoje za svoje lastno delovanje.

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Študent spozna temeljne tekste iz novoveške umetnostne teorije. Sposoben je povezovanja znanj iz filozofije, estetike, literarne teorije, sociologije umetnosti in psihoanalize. Nauči se oblikovanja inovativnih teoretskih stališč in pisanja strokovnih tekstov ter povezovati teoretske modele z ustvarjalno prakso (ateljejsko delo). Spozna ustroj ter pomen kritiškega diskurza o likovni umetnosti od Platona do postmodernizma (Derrida). Na tej podlagi je študent sposoben večplastne analize in kritike kulturnih in umetniških pojavov, teorij in konceptov, pridobljeno znanje pa se zrcali tudi v njegovem splošnem pogledu na svet in umetnost.

Podiplomski študijski program