Tečaj risanja – slikarstvo

[ENGLISH BELOW]

Pripravljalni tečaj risanja za vpis v študijski program Slikarstvo bo potekal ob petkih, od 16.00 do 19.00, v prostorih UL ALUO Oddelka za slikarstvo, Erjavčeva cesta 23, Ljubljana. Pričel se bo v petek, 22. februarja 2019.

 

VSEBINE

  • Uvodno predavanje iz likovne teorije (prof. dr. Jožef Muhovič).
  • Seznanitev s klasičnimi risarskimi tehnikami (svinčnik, oglje) in praktičnimi metodami za pomoč pri gradnji risarskega prostora (viziranje).
  • Seznanitev z logično strukturo metode risarskega procesa po modelu: od opazovanja, preko skice do prostorsko in kompozicijsko celovite risbe (načini opazovanja, funkcija skice, obravnava risbe kot kompozicijske celote).
  • Obravnava sintaktičnih principov gradnje likovnega prostora pri risanju tihožitja, portreta in figure v prostoru (obravnava prostorskih ključev kot so zakonitosti perspektive, principi usklajevanja razmerij in prostorskih planov, principa modelacije in senčenja).
  • Morfološki principi obravnavanja glave in figure kot prostorskih objektov, s poudarkom na karakternih značilnostih.
  • Sintaktični principi likovne kompozicije (format in njegove značilnosti, umestitev oblike v format – kadriranje, razmeščanje oblik v formatu).
  • Osnove likovnega izražanja (oblika in izraz).
  • Analiza možnosti lastnega likovnega izraza.

 

PODATKI

 

Prijava, vpis in dodatne informacije

Od 1. februarja 2019 dalje, po e-pošti na dekanat@aluo.uni-lj.si.

 

Pričetek

Petek, 22. februar 2019, ob 16.00.

 

Trajanje

Do 7. junija 2019, 45 šolskih ur.

 

Vodja tečaja

Tečaj bo vodil habilitiran učitelj s področja slikarstva.

 

Materiali

Osnovni material udeleženci dobijo na tečaju.

 


The preparatory drawing course to enrol in the study program Painting will be held on Fridays from 16:00 to 19:00 at the UL ALUO Department of Painting, Erjavčeva cesta 23, Ljubljana. It will start on Friday, February 22, 2019.

 

CONTENTS

o Introductory lecture in Theory of Art (prof. Jožef Muhovič, PhD).
o Familiarization with classic drawing techniques (pencil, charcoal), and practical methods to help build the drawing space
o Familiarization with the logical structure of the drawing method process by the following procedure: observing, sketching, creating a spatially and compositionally comprehensive drawing (observation methods, sketch function, treating the drawing as a compositional whole).
o Syntactic principles of constructing art space when drawing still life, portrait, and figure in space (discussion of spatial keys such as the law of perspective, principles of harmonizing the relationships and spatial plans, principles of modelling and shading).
o Morphological principles of treating the head and figure as spatial objects, with emphasis on characteristic features.
o Syntactic principles of the art composition (format and its characteristics, placement of the shape in a format – framing, placing the shapes in the format).
o Basics of art expression (form and expression).
o Analysis of the possibilities of one’s own visual expression.

 

INFORMATION

 

Application, enrolment, and additional information

From February 1, 2019 onwards, via e-mail at dekanat@aluo.uni-lj.si.

 

Starts

Friday, February 22, 2019, at 16:00.

 

Duration

Until June 7, 2019, 45 school hours.

 

Head of the course

A qualified teacher from the field of painting will lead the course.

 

Materials

The participants will receive basic material at the course.

 

 


Naši študenti o tečajih ALUO

“Prej sem hodil na gimnazijo. Doma sem velikokrat razmišljal, kako bi kaj narisal ali naslikal, ampak nisem imel prave podlage. Nekaj si zamisliš, pa tega ne znaš narediti. Ko prideš na tečaj, se to spremeni, dobiš prave napotke. Profesorji ti pri delu v ateljeju pomagajo, povejo, na kaj moraš paziti. Dela, ki jih narediš, pa lahko uporabiš na sprejemnih izpitih.

Imeli smo tudi predavanje profesorja Jožefa Muhoviča. On nam je razkril še malo likovne teorije, s katero se bomo kot umetniki spopadali, dobro predava. Vse skupaj je bilo res posrečeno, spoznaš šolo in ljudi. Stavba na Erjavčevi ima dušo.”

Lujo, 1. letnik slikarstva, 2016