Tečaj risanja in slikanja – restavratorstvo

[ENGLISH BELOW]

Pripravljalni tečaj risanja in slikanja (ter razumevanja barv in modeliranja) za vpis v študijski program Konserviranje in restavriranje likovnih del bo potekal ob petkih, od 16.00 do 19.00, v prostorih Oddelka za restavratorstvo UL ALUO, Svetčeva 1, Rožna dolina, Ljubljana. Pričel se bo v petek, 1. marca 2019.

 

VSEBINE

  • Risanje po modelu – osnove tradicionalnih risarskih tehnik (svinčnik, oglje), praktične metode za pomoč pri gradnji risarskega prostora (viziranje), obravnava principov gradnje likovnega prostora pri risanju tihožitja, portreta in figure v prostoru (obravnava prostorskih ključev kot so zakonitosti perspektive, usklajevanje razmerij in prostorskih planov, modelacija).
  • Vaje v iskanju izbranih barvnih odtenkov.
  • Vaje v kopiranju barvne predloge.
  • Modeliranje reliefa v glini po mavčni predlogi.

 

PODATKI

 

Prijava, vpis in dodatne informacije

Od 1. februarja 2019 dalje, po e-pošti na dekanat@aluo.uni-lj.si.

 

Pričetek

Petek, 1. marec 2019, ob 16.00.

 

Trajanje

Do 7. junija 2019, 42 šolskih ur.

 

Vodji tečaja

Doc. mag. Gregor Kokalj, akad. slik., doc. mag. Jurij Smole, akad. kip.

 

Materiali

Osnovni material udeleženci dobijo na tečaju.

 


The preparatory drawing and painting course (and understanding colours and modeling) to enrol in the study program Conservation and Restoration of Fine Arts will be held on Fridays from 16:00 to 19:00 at the UL ALUO Department for Restoration, Svetčeva 1, Rožna dolina, Ljubljana. It will start on Friday, March 1, 2019.

 

CONTENTS

  • Drawing by model – the basics of traditional drawing techniques (pencil, charcoal), practical methods that help construct the drawing space, discussing the principles of constructing the art space in drawing still life, portrait, and figure in space (learning about spatial keys such as the law of perspective, harmonization of ratios and spatial plans, modelling).
  • Exercises on searching selected colour shades.
  • Exercises on copying a colour template.
  • Modelling the relief in clay by the plaster mould.

 

INFORMATION

 

Application, enrolment, and additional information

From February 1, 2019 onwards, via e-mail at dekanat@aluo.uni-lj.si.

 

Starts

Friday, March 1, 2019, at 16:00.

 

Duration

Until June 8, 2019, 42 school hours.

 

Head of the course

Assistant professors Gregor Kokalj, MA, academic painter, and Jurij Smole, academic sculptor.

 

Materials

The participants will receive basic material at the course.

 

 

 


Naši študenti o tečajih ALUO

“Med najpomembnejše stvari, ki sem se jih naučila na tečaju, zagotovo sodi risanje živega modela, orientacija in delo na večjem formatu. Zelo mi je pomagal tudi kiparski del tečaja. Predavatelji so name naredili dober vtis, saj so nas v kratkem času veliko naučili. Zelo je bilo dobrodošlo svetovanje pri sestavljanju mape in ker so nam razložili tudi, kako potekajo preizkusi nadarjenosti, sem tam naloge lažje izvedla.

Pred tem sem se udeležila tudi drugih risarski tečajev, ki niso bili dovolj za pripravo na sprejemni izpit, saj je bil tempo počasnejši in niso pokrili vseh delov izpita. Na tem tečaju pa sem, skupaj z zelo koristnimi tehnikami in nasveti, predhodno spoznala tudi način dela na akademiji, kar mi je pomagalo, da sem se hitreje privadila na zahteve študija.”

Roza, 1. letnik konserviranja in restavriranja, 2016