LIBRARY

 

ALUO’s library is a university library that is primarily intended to meet the needs of the students, professors and researchers at ALUO during their study, pedagogical work and research.

The library operates at two locations:

The Central Library (Erjavčeva cesta 23) covers the areas of painting, sculpture, video, printmaking, restoration and conservation, and art theory, while the Library of Design Departments (Dolenjska cesta 83) mainly covers the areas of graphic and industrial design, applied arts, illustration and photography. Together they have more than 33,000 library items and currently subscribe to 61 journals.

ALUO’s library keeps a classic alphabetical catalogue of authors, writers and artists (a card catalogue up to 1996), a keyword-based catalogue and a UDC-based catalogue. Since 1994, ALUO’s library has been included in the national COBISS system. Users can search for individual items through the COBISS/OPAC electronic catalogue, accessing ALUO’s local database.

Due to their rarity, value and format, a large part of the library’s stock can only be read or browsed in the reading room or in ALUO’s studios. Most of the materials have free access and are arranged on the basis of the UDC system. Undergraduate, masters and doctoral theses can only be read in the reading room.Izposoja

IZPOSOJA

Rok izposoje za monografske publikacije je za študente ALUO, zaposlene in sodelavce ALUO 4 tedne, za ostale uporabnike 2 tedna.
Za  neknjižno gradivo je rok izposoje 1 teden.

Knjižnično gradivo je mogoče 1-krat  podaljšati, če ni  rezervirano.

Član si lahko izposodi na dom do 5 izvodov knjižničnega gradiva.

NE izposojamo:

 • temeljnega preglednega gradiva (lahko posebej označeno)
 • preglednih monografij umetnikov (lahko posebej označene),
 • katalogov (drobno gradivo),
 •  revij
 • enciklopedij, slovarjev, leksikonov, bibliografij,
 • diplomskih, magistrskih in doktorskih del (razen s pisnim dovoljenjem avtorja),
 • dragocenega in redkega gradiva.

PODALJŠANJE, REZERVACIJA GRADIVA

Gradivo je možno podaljšati ali rezervirati osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. Za podaljšanje ali rezervacijo prek interneta (Moja knjižnica) potrebujete številko članske izkaznice in geslo, za katerega se dogovorite ob obisku v knjižnici. O prispelem gradivu člana obvestimo po telefonu, preko sms-a ali elektronske pošte.

UPORABA RAČUNALNIKOV

Računalnike v knjižnici lahko uporabljajo samo člani. Dostop do medmrežja je omogočen za izobraževalne in študijske namene.

 

Obiskovalci knjižnice naj upoštevajo knjižnični red ter s svojim obnašanjem ne motijo dela ostalih.
Ker je knjižnica namenjena predvsem študijskemu delu, ima knjižničarka pravico, da uporabniku, ki ne upošteva pravilnika knjižnice, začasno ali trajno prepove vstop v knjižnico.

E-knjižnica

Oddaljen dostop do informacijskih virov

Storitev Oddaljeni dostop do informacijskih virov za člane knjižnic Univerze v Ljubljani nudi možnost dostopa do naročniških informacijskih virov, kot so elektronske knjige, leksikoni, specializirane podatkovne zbirke, elektronski znanstveni članki, s poljubne lokacije (izven računalniške mreže Univerze v Ljubljani) ne glede na odpiralni čas knjižnice.

Storitev lahko uporabljajo aktivni člani naše knjižnice, in sicer zaposleni in študenti, vpisani na ALUO.

Do oddaljenega dostopa dostopamo prek NUK-ove spletne strani in njihovega Mrežnika. Ko s seznama informacijskih virov sledite povezavo na vir, se pojavi prijavna stran, kjer izberete vašo matično ustanovo (glej spustni seznam), vpišete člansko oz. vpisno številko (študentska izkaznica) in geslo. Geslo je isto, kot ga uporabljate za vstop v Mojo knjižnico pri podaljševanju izposojenega gradiva v sistemu COBISS. Če gesla še nimate, ste ga pozabili ali pa ne deluje, se oglasite v knjižnici.

Opozarjamo vas, da morate spoštovati določila licenčnih pogodb, ki so jih knjižnice sklenile s ponudniki informacijskih virov. Dovoljena je samo uporaba za osebne oz. študijske namene.

Podrobnejša navodila si oglejte na spletni strani NUK 

Kontaktni podatki v primeru težav pri dostopu do storitve:
telefon: 01 4212 505,
e-pošta: knjiznica@aluo.uni-lj.si.

Periodika

Trenutna periodika naročena v osrednji knjižnici

Domača periodika

 • AB : arhitektov bilten : mednarodna revija za teorijo arhitekture = architect’s bulletin : international magazine for theory of architecture
 • Acta historiae artis slovenica
 • Anthropos : časopis za sodelovanje humanističnih in naravoslovnih ved, za psihologijo in filozofijo
 • Ekran : revija za film in televizijo
 • Konservator-restavrator : povzetki strokovnega srečanja
 • Likovne besede : glasilo Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov
 • Literatura
 • Fotografija : revija slovenskih fotografov / Društvo fotografskih delavcev
 • Forum : revija Slovenskega društva likovnih kritikov
 • Monitorish
 • Razpotja : revija humanistov Goriške
 • PR : časopis Koroške galerije likovnih umetnosti
 • SLUT : letno glasilo Društva Arhitektov in likovnih umetnikov Koroške
 • Sodobnost : s Sodobnostjo v kulturno prihodnost
 • Šum : revija za kritiko sodobne umetnosti
 • Umetnostna kronika
 • Varstvo spomenikov : journal for the protection of monuments
 • Zbornik za umetnostno zgodovino = Archives d’histoire de l’art. Nova vrsta

Tuja periodika

 • 3X3 The magazine of contemporary illustration
 • Artforum international
 • Art press
 • Art press 2
 • Flash art : the leading European art magazine
 • Frieze : contemporary art and culture
 • Kunstforum International
 • Master drawings
 • Modern painters
 • Parkett
 • Studies in conservation
 • Texte zur Kunst
 • Život umjetnosti : časopis za pitanja likovne kulture i umjetnosti
 • Leonardo : journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology (do 2010)
 • October (do 2011)

Trenutna periodika naročena v knjižnici oddelkov za oblikovanje

Domača periodika

 • Grafičar
 • Fotografija
 • Stripburger
 • Sporto
 • Športnik

Tuja periodika

 • Adbusters
 • Auto & design
 • Back cover: graphic design, typography, etc.
 • Camera Austria: international
 • Communication arts
 • Computer arts
 • Crafts
 • Design issues
 • Design management journal
 • Design management review
 • Domus
 • Étapes :
 • Eye
 • Foam: international photography magazine
 • Form
 • Glass: the UrbanGlass art Quaterly
 • Idea
 • IdN (International designers Network)
 • Idpure: the Swiss magazine of vizual creation
 • Information design journal
 • Kunsthandwerk & design
 • Letter arts review
 • Monocle
 • Neues glas
 • New ceramics
 • Novum
 • Print
 • Varoom
 • Wallpaper
 • Wired
 • Works that work: a magazine of unexpected creativity

bibliografije raziskovalcev

SPLOŠNO

Knjižnica Akademije za likovno umetnost in oblikovanje skrbi za vnos bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.
Vrednotenje dela raziskovalcev ureja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti na ARRS …več

Knjižnica vodi bibliografije:
•  zaposlenim na ALUO, ki imajo šifro raziskovalca;
•  zaposlenim raziskovalcem, ki sodelujejo v okviru projektov ALUO, in sicer:

 • za čas trajanja takega projekta,
 • le za gradivo, ki je vezano na projekt,
 • če prihaja raziskovalec z druge institucije, kjer mu že vodijo bibliografijo, se z vodjo projekta že na začetku dogovori, kje se bo vodila njegova bibliografija v času sodelovanja na projektu ALUO.

 

NAVODILA

Za vodenje bibliografije mora raziskovalec bibliotekarju, ki mu vodi bibliografijo, predložiti:

 • za objavljena tiskana dela (monografije, članki v revijah, prispevki v zbornikih idr.) fizični izvod gradiva,
 • za objave v elektronski obliki (na spletu) natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave,
 • za izvedena dela in druga (v knjižnici nedostopna) dela (npr. razstave brez kataloga, predavanja brez objave, radijske in TV oddaje) je potrebno priložiti še vabilo, najavo, potrdilo univerze o gostujočem predavanju ali seznam predavanj, program, podatke o TV prispevkih ipd.

Prosimo, bodite pozorni:
če je članek izšel v zborniku, reviji ali monografiji, ki je ni v knjižnici ALUO, je potrebno poleg obrazca priložiti tudi knjigo, revijo, katalog, poročilo ali vsaj fotokopijo članka in naslovne strani revije, v kateri je objavljen.

Oddanemu gradivu mora priložiti izpolnjeni Obrazec za vodenje bibliografij

Na obrazcu mora poleg drugih podatkov obvezno navesti:

 • tipologijo dokumenta v skladu z veljavnim pravilnikom ARRS,
 • vsebinske oznake v slovenščini in angleščini,
 • natančen spletni naslov objave, če gre za objave v elektronski obliki.

Raziskovalec je odgovoren za pravilno razvrstitev (klasifikacijo) bibliografskih enot, zato mora na obrazcu določiti tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov …več

Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:

 • gesel v enciklopedijah, leksikonih …, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,
 • prispevkov, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),
 • neobjavljenih gradiv za posvetovanja, simpozije, konference,
 • prijavne dokumentacije na razpise,
 • organizacije konferenc,
 • daljših gostovanj na tujih univerzah,
 • novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh institucij,
 • polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
 • kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijskih programov,
 • različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
 • nagrade – saj ne gre za bibliografske enote,

Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

PRIPOROČILA

 • Raziskovalci sproti spremljajo svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembe in popravke sporočajo v knjižnico, ki jim vodi bibliografijo (npr. če določene enote manjkajo, če se ista bibliografska enota ne izpiše ali se izpiše dvakrat ipd.).
 • Izpise bibliografij brez točkovanja pridobimo iz sistema COBISS …več
 • Izpise bibliografij s točkovanjem pridobimo iz sistema SICRIS …več
 • Ustreznost klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji in metodologiji za vodenje bibliografij v sistemu COBISS preverjajo osrednji specializirani informacijski centri (OSIC) …več

OSTALE KORISTNE POVEZAVE

 • Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti …več
 • Habilitacijska merila na UL …več
 • Citiranost v WoS in Scopus …več
 • Pogosta vprašanja …več

Novosti, darovi in zapuščine

Test 2

DOKUMENTI